streda, 29. januára 2020Meniny má Gašpar

Obstarávanie – expirované

Výzva na predloženie ponuky – Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany

Obstarávanie - expirované
Predmet obstarávania: Multifunkčné ihrisko v obci Jedľové Kostoľany Druh zákazky: stavebné práce Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace Predpokladaná hodnota zákazky: 58 893,33 € bez DPH Termín predloženia ponuky: do 4.9.2019 do 9,00 hod. Dokumentácia na stiahnutie vo formáte pdf: Výzva na predloženie ponuky Projektová dokumentácia Výkaz výmer

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Obstarávanie - expirované
Výzva Naša značka:  2016           Vybavuje:Dušan Kazimír                        Jedľové Kostoľany dňa : 24.02.2016 Výzva na predkladanie cenovej ponuky v zákazke podľa §9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Dátum zaslania tejto výzvy na zverejnenie na portáli verejného obstarávateľa: 24.02.2016 Zverejnenie tejto výzvy na portáli verejného obstarávateľa: 24.02.2016        Lehota na predkladanie ponúk :29.02.2015,09:15 h 1. Identifikácia vere

Verejné obstarávanie – miestna komunikácia

Obstarávanie - expirované
 Obec Jedľové Kostoľany, 951 96 Jedľové Kostoľany 297 Vec :   Výzva na predkladanie ponúk                   Obec Jedľové Kostoľany v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa § 9, ods.9  vyzýva fyzické a právnické osoby na predloženie ponuky v  zákazke, ktorej účelom má byť uzatvorenie zmluvy o dielo na uskutočnenie  stavebných prác:                       „Prístupové komunikácie a technická inf

Výzva na predkladanie ponúk

Obstarávanie - expirované
Výzva na predkladanie ponúk (podprahový postup)   1.      Identifikácia obstarávateľskej organizácie Názov: Obec Jedľové Kostoľany Kontaktné miesto: Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany IČO: 00 308 064 Adresa: Obec (mesto): Jedľové Kostoľany PSČ: 951 96 Ulica: Jedľové Kostoľany 297 Kontaktná osoba:  Kristína Povodová Telefón: 037/633 82 25 Fax: 037/633 82 15 Elektronická pošta: obec@jedlovekostolany.sk Internetová adresa: www.jedlovekostolany.sk   2.      Predmet zákazky Uskutočňovanie stavebných prác      3.      N&a