štvrtok, 22. marec 2018Meniny má Beňadik

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Informácia
Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.03.2018 začala na základe žiadosti od Ing. Ľubomír Melenec, Jedľové Kostoľany 256,  951 96 Jedľové Kostoľany, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov Orech kráľovský 1 ks rastúci na pozemku parc. č. 3487/1, Slivka domáca 1 ks rastúci na p.č. 3487/4, Čerešňa poľná 1 ks, Topoľ biely 2 ks, Slivka domáca 2 ks rastúce na p.č. 3487/2, k. ú. Jedľové Kostoľany z dôvodu ich nepriaznivého zdravotného stavu, nestabilného miesta a ohrozenia osôb a majetku a obnovy produkčných ovocných drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákon