štvrtok, 20. februára 2020Meniny má Lívia

Informácia

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecného pohostinstva

Informácia
Obec Jedľové Kostoľany vyhlasuje obchodnú verejnú  súťaž podľa  ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka na prenájom nehnuteľnosti: Nebytové priestory, účel podnikateľský  – pohostinská činnosť v budove so súpisných číslom 33 (budova MS), zapísanej na LV č.  1360,  k.ú. Jedľové Kostoľany,  nachádzajúca sa spolu s príslušenstvom na par.č. CKN 152, 153 a 154 vo vlastníctve Obce Jedľové Kostoľany. Podmienky súťaže: Predmetom nájmu sú nebytové priestory, účel na podnikanie – pohostinská  činnosť v budove so súpisným číslom 33. Nebytové priestory sú tvorené:  terasa,  časť pohostinstva I. a časť pohostinstva II., výčap, sklad materiálu, príručný sklad pre výčap I., príručný sklad pre výčap II., kompresorov