sobota, 14. decembra 2019Meniny má Branislava, Bronislava

Informácia

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecného pohostinstva

Informácia
Obec Jedľové Kostoľany vyhlasuje obchodnú verejnú  súťaž podľa  ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka na prenájom nehnuteľnosti: Nebytové priestory, účel podnikateľský  – pohostinská činnosť v budove so súpisných číslom 33 (budova MS), zapísanej na LV č.  1360,  k.ú. Jedľové Kostoľany,  nachádzajúca sa spolu s príslušenstvom na par.č. CKN 152, 153 a 154 vo vlastníctve Obce Jedľové Kostoľany. Podmienky súťaže: Predmetom nájmu sú nebytové priestory, účel na podnikanie – pohostinská  činnosť v budove so súpisným číslom 33. Nebytové priestory sú tvorené:  terasa,  časť pohostinstva I. a časť pohostinstva II., výčap, sklad materiálu, príručný sklad pre výčap I., príručný sklad pre výčap II., kompresorov

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Informácia
Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení v znení neskorších zmien a predpisov a v zmysle uznesenia č. 59/2019 Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jedľové Kostoľany Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Jedľové Kostoľany s mesačným pracovným úväzkom 8 %. Povinné podmienky: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov p