štvrtok, 22. marec 2018Meniny má Beňadik

Geomorfológia

Letecký pohľad, v pozadí Tríbečské pohorie

Obec sa rozprestiera na dvoch geologicky aj vývinovo odlišných útvaroch Vnútorných Západných Karpát, ktoré sú súčasťou Karpatskej podsústavy. Vnútorné Západné Karpaty sú zastúpené skupinou jadrových pohorí, ktoré predstavuje Tríbeč, a skupinou sopečných pohorí, ktoré prezentuje Pohronský Inovec.

Tríbeč vznikol v mladších prvohorách vyzdvihnutím (vrásnením) z morského dna v smere juhozápad-severovýchod. Jeho východným ohraničením je riečka Žitava, na západe je to rieka Nitra a na juhu Podunajská nížina. Patrí medzi kryštalické pohoria. Jadro sa nachádza v oblasti Zobora a tvorí ho predovšetkým žula a kryštalické bridlice. V druhohorách bol ponorený do mora a v tomto období sa na kryštalickom jadre usadili zvetraliny pieskov a pieskovcov, na nich vápence, dolomity a iné usadeniny. Vápence sa nachádzajú na severnej strane Sokolca, medzi Jedľovými Kostoľanmi a Malou Lehotou. V treťohorách bol opäť Tríbeč zaplavený morom, v ktorom sa usadzovali okruhliaky, piesok a bahno, ktoré sa pretvárali na zlepence, pieskovce a mäkké bridlice. Pri treťohornom vrásnení došlo k rozdrveniu žuly, ktorá sa preto hodí len na štrk. Po stranách pohoria vznikli hlboké údolia Nitry na západe a Žitavy na východe. Časti údolia na východe pri vrásnení hlboko poklesli, čím došlo k polámaniu kôry a cez tieto zlomy vyrazili na povrch žeravé masy andezitov, ktoré navŕšili Pohronský Inovec. Neogénne more ustavične menilo svoju hladinu, až sa začalo meniť na jazero. Kremence a žula zvetrávali a menili sa na pôdu. Keďže podnebie bolo vyhovujúce, uchytili sa na nej porasty lesov, rastlinstva a spolu s tým pribudla aj fauna. Množstvo porastov sa splavilo do jazera. Pod sopečnými tufmi, ktoré pokrývali jazero a rastlinné zvyšky po výbuchoch sopiek v Pohronskom Inovci, sa vytváralo hnedé uhlie. Takto vznikla obycko-kostolianska panva, ktorá siahala po severné okraje Tríbeča, prerazili ju však andezity Pohronského Inovca a Vtáčnika a rozdelili ju na menšiu obycko-kostoliansku a väčšiu handlovsko-novácku panvu. Po poslednom vyzdvihnutí Tríbeča na konci treťohôr sa vytvorili zlomy, ktoré mu dali základný geomorfologický ráz a rozdelili ho na päť skupín:

 • Zobor a Žibrica
 • Gýmeš
 • Veľký Tríbeč
 • Razdiel
 • Sokolec

Horská skupina Sokolca oddeľuje Tríbeč a Pohronský Inovec. Leží medzi údolím Hlbokej a Žitavy a je najmenšou skupinou pohoria. Skladá sa najmä z kryštalických bridlíc a kremencov. K Sokolcu patrí aj vrch Včelár (506 m.n.m.), ktorý je však andezitového pôvodu, pretože geologicky patrí k Pohronskému Inovcu, od ktorého bol odrezaný Žitavou. Kráľovský vrch (478 m.n.m.) leží východne od obce Hostie, je to kremencový kopec, ktorý sa vplyvom zvetrávania rozpadol na drobný štrk, ktorý sa ťaží a ako stavebný materiál.

Kotlina Jedľových Kostolian vznikla ako prepadlina pri neogénnom výzdvihu Tríbeča a počas sopečnej činnosti v Pohronskom Inovci bola zasypaná sypkým sopečným materiálom, ktorý neskôr podľahol eróznej činnosti Žitavy, tečúcej o 70 metrov vyššie, ako dnes. Okolité vrchy spadajú do tejto prepadliny stupňovite – na severe je to Brezov vrch (722 m.n.m.) a Kamenec (685 m.n.m.). Jeho vápencami kryté svahy spadajú až do kotliny, kde sa na mieste s názvom Vaňová kopal žltý dolomitový štrk – prírodný brizolit. Na východe sú to stupne Cigánskej pažite, ktorá je andezitová a geologicky patrí k Pohronskému Inovcu. Na južnej strane klesá do doliny Kráľovský vrch a Včelár, na západnej sa vypína Drienová (552 m.n.m.), ktorá do kotliny spadá postupne, no do údolia Hlbokej veľmi strmo, až pod 60°uhlom.

Pohronský Inovec je vulkanický masív, ktorého vývin súvisí  vývinom Slovenského stredohoria, ku ktorému patrí a od ktorého ho oddeľuje údolie rieky Hron. Je to sopečné pohorie z mladších treťohôr a skladá sa z andezitov rozličného horninového a nerastného zloženia, z andezitových tufov a tufitov. Rozkladá sa medzi Žitavou a údolím Hrona, na severe susedí s Vtáčnikom a na juhu sa týči nad Podunajskou nížinou vrchom Veľký Inovec (901 m.n.m.). Pohorie má dĺžku asi 20 kilometrov smerom juhozápad-severovýchod.

Cez Tríbeč prestupujú početné zlomy. V reliéfe sa vynímajú nápadné vyvýšeniny po celom pohorí a vápence ako menej odolné horniny sú v znížených polohách pokryté zvetralinami. Do geomorfologického členenia Tríbeča sú zaradené tieto krasové jednotky:

 • kras Zobora
 • kras Jelenca
 • kras Veľkého Tríbeča (Klátovský kras)
 • kras Rázdiela (Skýcovský, Kolačiansky, Veľkopoľsko-uherský a Kostoliansko-lehotský kras)

Kostoliansko-lehotský kras je rozdelený na dva celky, oddelené dolinou Žitavice – Kostoliansky a Lehotský. V Kostolianskom celku sa časom vytvorilo niekoľko zaujímavých krasových objektov:

 • Jaskyňa Lom (604 m.n.m.) – nájdeme ju na ťahovej gravitačnej trhline nad Levasovským štálom. Podzemný priestor má dĺžku asi 6 metrov.
 • Jaskyňa Kamenec (538 m.n.m.) – vznikla na puklinách blokového rozpadu vápenca. Vypína sa asi 150 metrov nad okolitými dolinami. Pomedzi skrasovatené vápencové puklinové chodby je možné preniknúť asi 35 metrov.
 • Jaskyňa Horné Lúčno (560 m.n.m.) – je to stará priepasťová jaskyňa, vzniknutá prevalením stropu skrasovatenej pukliny. Nachádza sa približne 100 metrov nad osadou Horné Lúčno, na úpätí Skalky. Hĺbka je 16 metrov a celková dĺžka 40 metrov.