nedeľa, 29. marca 2020Meniny má Miroslav

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Dreviny podliehajúce konaniu:
Prunus spinosa (slivka trnková)
Alnus (jelša)
Swida sanguinea (svíb krvavý)
Carpinus betulus (hrab obyčajný)

 Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú:
Pozemky parciel registra „E“ s parcelnými číslami: 1945/1, 1945/3, 1945/4, 1945/11, 1945/12, 1946/1, 1946/9, 1946/13, 1947/1, 2864/2, 2865, 2877/1, umiestnené za hranicami zastavaného územia obce, v katastrálnom území Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce).

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Jedľové Kostoľany, Obecný úrad Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 297, 951 96  Jedľové Kostoľany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: uradjk@tekov.sk.

Dátum zverejnenia informácie: 07.11.2019

52krát prečítané