nedeľa, 29. marca 2020Meniny má Miroslav

Značka: informácia

OZNAM – zabezpečenie zásobovania potravinami

Informácia
Obecný úrad oznamuje občanom nad 60 rokov a občanom v karanténe, že im ponúka možnosť dovozu potravín do domácnosti. Rozvozné dni budú v utorok a vo štvrtok.   Občania si telefonicky objednajú tovar v potravinách Kazimír-zmiešaný tovar, najneskôr deň vopred do 16-tej hodiny. Tovar im bude v najbližší rozvozný deň doručený.   Pri prevzatí tovaru uhradia iba náklady za zakúpený tovar. Prvý rozvoz potravín na uskutoční vo štvrtok 19.marca 2020.   Telefonický kontakt na potraviny Kazimír-zmiešaný tovar je 0376338275.

Ordinačné a otváracie hodiny od 16.marca do 27.marca 2020

Informácia
LEKÁR PRE DOSPELÝCH MUDr. Mgr. Juraj Drinka Obyce 037/ 633 21 27 ORDINAČNÉ HODINY: pondelok:           7.00 –   9.00 utorok:               7.00 – 10.00 streda:                 neordinuje štvrtok:               7.00 – 10.00 piatok:                7.00 –   9.00 LEKÁR PRE DETI A DORAST Zdravotná sestra: Katarína Hladíková Zlaté Moravce: 037/642 15 77, Obyce 037/ 633 21 65 !!!!!!!Náv
Kolízie so zverou

Kolízie so zverou

Ďalšie informácie
V poslednom  období sa na našich cestách  zvyšuje počet nebezpečných stretnutí vozidiel s voľne žijúcou zverou, čo spôsobuje dočasné alebo trvalé poškodenie zdravia ako aj  nemalé škody na vozidlách a na zveri samotnej. (viac…)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Úradná tabuľa - expirované
Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 543/2002 Z. z.") informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. Dreviny podliehajúce konaniu: Prunus spinosa (slivka trnková) Alnus (jelša) Swida sanguinea (svíb krvavý) Carpinus betulus (hrab obyčajný)  Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú: Pozemky parciel registra „E“ s parcelnými číslami: 1945/1, 1945/3, 1945/4, 1945/11, 1945/12, 1946/1, 1946/9, 1946/13, 1947/1, 2864/2, 2865, 2877/1, umiestnené za hranicami zastavaného územia obce, v katastrálnom území Je