sobota, 14. decembra 2019Meniny má Branislava, Bronislava

Značka: informácia

Kolízie so zverou

Kolízie so zverou

Ďalšie informácie
V poslednom  období sa na našich cestách  zvyšuje počet nebezpečných stretnutí vozidiel s voľne žijúcou zverou, čo spôsobuje dočasné alebo trvalé poškodenie zdravia ako aj  nemalé škody na vozidlách a na zveri samotnej. (viac…)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Úradná tabuľa - expirované
Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 543/2002 Z. z.") informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. Dreviny podliehajúce konaniu: Prunus spinosa (slivka trnková) Alnus (jelša) Swida sanguinea (svíb krvavý) Carpinus betulus (hrab obyčajný)  Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú: Pozemky parciel registra „E“ s parcelnými číslami: 1945/1, 1945/3, 1945/4, 1945/11, 1945/12, 1946/1, 1946/9, 1946/13, 1947/1, 2864/2, 2865, 2877/1, umiestnené za hranicami zastavaného územia obce, v katastrálnom území Je

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Úradná tabuľa - expirované
Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 543/2002 Z. z.") informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. Dreviny podliehajúce konaniu:  Prunus spinosa (slivka trnková) Rosa canina (ruža šípová) Crataegus laevigata (hloh obyčajný) Ligustrum vulgare (zob vtáči) Swida sanguinea (svíb krvavý) Sambucus nigra (baza čierna) rod Salix (vŕba) Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú: Pozemky parciel registra „C“ s parcelnými číslami 1640/5, 1640/7, 1640/8, 1697/1, 1697/11, 1698/2, 1698/13, 1702/1, 1704, umiestnené v zastavanom území obce Poz

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Úradná tabuľa - expirované
Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 543/2002 Z.z.") informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. Dreviny podliehajúce konaniu: 1 ks listnatý opadavý strom druhu Juglans regia (Orech vlašský) Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú: Pozemok s parcelným číslom registra „C“ 5172/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), v zastavanom území obce, v katastrálnom území obce Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce). V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia