pondelok, 18 októbra
Shadow

Informácia – Nástup do základnej a materskej školy

Riaditeľstvo Základnej školy v Jedľových Kostoľanoch Vám oznamuje, že výchovno-vzdelávací proces začína  1. 6. 2020  pre  žiakov  1. až  5. ročníka.

Žiaci budú rozdelení do skupín, v ktorých bude najviac 20 žiakov. Organizácia vyučovania bude vzhľadom k súčasnému stavu prispôsobená úpravou rozvrhu.

I. skupina –  ( 1. a 3. ročník )
II. skupina – ( 2. a 4.ročník ) 
III. skupina – ( 5.ročník )

Ak sa zníži počet žiakov v skupinách, skupiny sa zlúčia, no najskôr v nasledujúcom týždni.

Vstup do budovy bude pre žiakov možný od 7:30 – 8:00 hod.

Nástup / príchod jednotlivých skupín do školy:

I. skupina:   7:30 – 7:40
II. skupina:   7:40 – 7:50
III. skupina:   7:50 – 8:00

Rodičom nebude umožnené vstupovať do budovy školy.      

Pedagogickí zamestnanci zabezpečia každý deň ranný filter (vrátane merania teploty a dezinfekcie rúk) pri vstupe do školy. Vyučujúci si bude koordinovať žiakov vo svojej skupine. Po vyučovaní žiaci organizovane opustia priestory školy, alebo pedagogickí zamestnanci odovzdajú žiakov zákonnému zástupcovi.

Vzdelávanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín. Vyučovanie bude končiť 4. vyučovacou hodinou. ŠKD nebude v prevádzke. Presný rozvrh Vám triedne učiteľky pošlú najneskôr do 29.5.2020.

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové hygienické vreckovky – 3 balenia. Učitelia a žiaci pri výučbe nebudú musieť nosiť rúško.

Pri nástupe do ZŠ si žiak prinesie: prezuvky (ak nemá v ZŠ), hygienické vrecúško (toaletný papier, hygienické vreckovky).

Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, toto vyhlásenie je zákonný zástupca povinný predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni.

Školské stravovanie bude zabezpečené v súlade s usmernením RÚVZ pre všetkých žiakov, ktorí sa budú zúčastňovať výchovno – vyučovacieho procesu.

Odporúča sa minimalizovanie osôb pred základnou školou.

Základná škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločenské akcie, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia. 


Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú v školskom roku 2019/2020 materskú školu Jedľové Kostoľany, že v súlade s uvoľňovaním opatrení ohľadne COVID-19 obnovujeme prevádzku materskej školy od 01.06.2020

 • Prevádzka materskej školy bude od 6:30 hod. do 15:30 hod.
 • Do materskej školy môže nastúpiť len zdravé dieťa,
 • Zákonný zástupca nebude vstupovať do budovy MŠ (spoločné priestory so ZŠ),
 • Dieťa do materskej školy môžete priviesť v čase od 6:30 hod. do 8:15 hod. a prevziať si ho môžu z materskej školy od 14:45 hod. do 15:45 hod.,
 • Pri vstupnom vchode materskej školy bude poverený zamestnanec, ktorý zmeria dieťaťu teplotu bezdotykovým teplomerom a dá vám podpísať prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (to budete podpisovať denne) a tiež pri odchode z materskej školy vám táto osoba odovzdá dieťa,
 • Dieťa aj zákonný zástupca vstupujú do areálu materskej školy s rúškom na tvári,
 • Dieťa, ktoré je odovzdané učiteľke materskej školy si odloží rúško do skrinky a rodič mu zabezpečí aj jedno náhradné rúško,
 • Pod dohľadom učiteľky si dieťa umyje ruky,
 • Do materskej školy je zakázané nosiť hračky a iné predmety z domáceho prostredia,
 • Dieťa do materskej školy prinášajú a odvádzajú len osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti,
 • Stravovanie detí je zabezpečené v bežnej podobe cez školskú kuchyňu v školskej jedálni: 9:00 desiata,12:15 obed, 14:30 olovrant,
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb, sprevádzajúcich deti do materskej školy, vo vonkajších priestoroch by nemal presiahnuť 10 minút,
 • V materskej škole sa budú používať jednorazové papierové obrúsky – uteráky je zakázané používať,
 • Materská škola do konca školského roku nebude organizovať žiadne spoločné akcie: rozlúčka s deťmi, besiedky, hromadné podujatia.

Milé deti tešíme sa na vás!

294-krát videné