piatok, 4. decembra 2020Meniny má Barbora
Shadow

Hospodárske a spoločenské udalosti

1075 – prvá zmienka o obci v súvislosti s potokom Fenio Saunica
1293 – písomná správa o hrade Hrušov
1327 – ako príslušenstvo hradu sa spomínajú aj Jedľové Kostoľany
1332 – prvá zmienka kostole Všechsvätých v obci, zmienka o fare
1394 – zmienka o fare, pri ktorej bola pravdepodobne aj škola
1424 – pri obci sa vyberalo mýto
1537 – existencia pivovaru
1538 – Alexander Thurzo dostal právo ťažiť zlato a drevo z miestnych zdrojov
1708 – zničenie Hrušovského hradu, následne spustnutie strážnej – Živánskej veže
1710 – začiatok písania matriky farárom Jurišom
1711 – obecná pečať
1742 – v Topoľčiankach sa usadil gróf Adam Keglevich
1768 – objavenie hnedouhoľného sloja medzi Obycami a Jedľovými Kostoľanmi, prieskum ložiska Jánom Seppom z Banskej Štiavnice, vzhľadom k nekvalite uhlia nebol záujem o ťažbu
1781 – cestopisná štúdia o Tekovskej župe sa zmieňuje o Živánskej veži
1787 – opätovný pokus o začatie ťažby uhlia na nálezisku
1796 – prvá omša v terajšom kostole, ktorý dal postaviť kardinál Žigmund Keglevich
1801 – postavenie vyučovacej siene pre 40-60 žiakov a učiteľského bytu Žigmundom Keglevichom
1823 – postavenie sochy sv. Jána Nepomuckého farárom Laczkom na briežku vedúcemu ku kostolu
1839 – z Hlbokej sa odsťahovali robotníci, čo znamenalo pravdepodobne zánik výnosnej sklárskej huty
1855 – pravidelná ťažba z náleziska hnedého uhlia, ochranný názov baňa Viktória, vznik robotníckej kolónie v blízkosti bane
1879 – postavenie novej vyučovacej siene grófom Štefanom Keglevichom
1907 – arciknieža Jozef Habsburg zriadil v priľahlých lesov poľovnícke obory, pretrvávajúce dodnes
1909 – obec postavila ďalšie dve vyučovacie siene aj s dvomi bytmi
1911 – vyučovacie siene prevzal štát, vzniká 3-triedna štátna ľudová škola
1914 – vypuknutie I. svetovej vojny
1915 – ťažba dreva z prenajatých lesov od Habsburga, postavená lesná konská železnica, neskôr zosilnená a zmotorizovaná, dnes ju pripomína schátralý Čierny most neďaleko mlyna
1918 – ukončenie I. svetovej vojny, v ktorej padlo 33 občanov Jedľových Kostolian
1924 – mlyn bol prestavaný na valcový, na pohon  s vodnou turbínou a naftovým motorom, dnes je prestavaný na rodinný dom
1924 – postavenie kaplnky „Z úcty k Panne Márii“ pred dedinou pod Pritkovou (Lukáč-Pyteľ s manželkou)
1924 – návšteva T.G.Masaryka v obci a škole
1929 – zrušenie notárskeho úradu v obci, priradenie J.Kostolian pod notariát Obyce
1929 – vznik Hasičského spolku na ochranu domov a majetku, veliteľ správca školy Ján Možáry
1932 – založená MO KSČ viedla hnutie maloroľníkov a dedinskej chudoby, protiexekučné vzbury
1934 – divadelná činnosť za pôsobenia riaditeľa školy Možáryho
1936 – zriadenie poštového úradu a telefónu
1937 – začiatok stavby vodovodu, práce boli však zmarené mobilizáciou
1938 – epidémia čierneho kašľa, 18 detí zomrelo
1939 – vypuknutie II. svetovej vojny
1941 – založenie Potravného družstva
1943 – františkánske misie v obci, postavenie misijného kríža pri kostole
1945 – prechod frontu cez obec, na pomníku padlým sú uvedené mená 8 občanov, padlých v II. svetovej vojne
1947 – rok katastrofálneho sucha
1947 – začiatok premávky súkromného autobusu z J.Kostolian do Obýc
1949 – úplné ukončenie ťažby v bani Viktória
1949 – obec napojená na elektrickú sieť, začiatok pravidelnej autobusovej dopravy, vybudovanie autobusovej garáže (dnešný poštový úrad), rozšírenie vodovodnej siete, začiatok výstavby kultúrneho domu
1950 – založenie menšinové Jednotné roľnícke družstvo z iniciatívy farára Horvátha, hospodárilo sa na 150 ha, z čoho bolo iba 20 ha ornej pôdy
1951 – výsadba ovocných stromov na stráni
1952 – založená Osvetová beseda, správca riaditeľ školy Horváth
1953 – otvorenie bane na železnú rudu na Brezove (1955 zatvorenie pre nízky výskyt rudy)
1955 – zriadenie kina „Radosť“ v obci
1960 – dané do užívania dve predajne – priemyselný tovar a potraviny, otvorenie lomu vo Vaňovej, výstavba požiarnej zbrojnice, vznik TJ Slovan a príprava ihriska pod Pritkovou
1961 – bola postavená a daná do užívania súčasná škola, stará škola prestavaná na tanečnú sálu a poštový úrad, zbúraná stará krčma a postavené nové pohostinstvo spolu so závodom verejného stravovania
1962 – vytvorený rybník na Žiaroch, kde sa mali dochovávať pstruhy, ako násady do potokov, kvôli pytliakom však úmysel nebol zrealizovaný
1969 – prevádzka televízneho vykrývača na Drienovej
1974 – vznik Lesnej správy v J. Kostoľanoch
1975 – v akcii „Z“ postavený Dom smútku, rekonštrukcia tanečnej sály, oplotenie cintorína
1976 – založenie turistického oddielu Františkom Gúckym


Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR), účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ chrániť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladaniu s ich osobnými údajmi.

Nasledujúcou informáciou o ochrane vašich osobných údajov chceme prezentovať náš záväzok k zachovaniu vášho súkromia. Vyjasňujeme povahu, rozsah a účel zberu a používania vašich osobných údajov na webovej stránke www.jedlovekostolany.sk.

1. Anonymné použitie

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Pri príchode na naše webové stránky nezhromažďujeme a nepožadujeme žiadne osobné informácie. Môžete ju preto používať úplne anonymne. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete formou zaslania na naše mailové adresy. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na to, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. 

2. Logfiles

Niektoré údaje sa zaznamenávajú počas používania (tzv. používané údaje). Tieto súbory denníka neposkytujú osobné údaje našich používateľov, ale iba štatistické údaje o použití stránky . Súbory denníkov sa používajú na analýzu a zlepšenie bezpečnosti  a na identifikáciu, analýzu a elimináciu útokov.

3. Cookies

Stránka www.jedlovekostolany.sk používa súbory cookies. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Môžete prijať, alebo odmietnuť súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú ukladané do vášho počítača pri práci s prehliadačom, ktorý používate. Súbory cookies nemôžu spustiť programy ani poskytovať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby bol pre vás internet užívateľsky prívetivý a efektívnejší. Ak chcete zakázať používanie súborov cookies, vo vašom prehliadači je možnosť zabrániť prijatiu a ukladaniu nových súborov cookies.  Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies. Môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste odmietli súbory cookies. Pokyny, ako zmeniť nastavenia prehliadača, nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.  

4. Analýza webových stránok službou Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate naše webové stránky. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním našich webových stránok (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.
Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou nastavenia prehliadača.
Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

5. Odkazy na iné webové stránky

Voliteľne odkazujeme na iné stránky, ktoré nie sú pridružené k nám (tretia strana). Ak kliknete na tieto odkazy, nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú poskytovatelia týchto stránok. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov týchto stránok. Keďže zhromažďovanie a spracúvanie údajov tretími stranami, samozrejme, nie je pod našou kontrolou, nie sme za to zodpovední.

6. Zverejňovanie obrazových materiálov

Obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, pričom takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby (Občiansky zákonník, § 12, ods. 3). Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, zverejnené na tejto stránke, vyhotovujeme na základe konkludentného, teda nevýslovného súhlasu, tým, že osoba/osoby strpia realizáciu tohto záznamu. V prípade požiadavky (ústnej, písomnej, elektronickej) oprávnenej osoby na odstránenie takéhoto záznamu bude takýto záznam z webovej stránky a úložného priestoru správcu stránky bezodkladne a natrvalo odstránený.

7. Podpora používateľov

Ak nás kontaktujete e-mailom, uložíme vašu e-mailovú adresu pre potrebu odpovede a na odpoveď použijeme našu e-mailovú adresu, aby sme vám pomohli poskytnúť požadované služby podpory.

8. Prevod údajov na iné tretie strany

Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám.

9. Zmena politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našich webových stránkach. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Odporúčame, aby ste sa na našich webových stránkach pravidelne informovali o možných zmenách týchto podmienok.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
kontakt: uradjk@tekov.sk
Posledná aktualizácia: 18.2.2020

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Vlastník informačného portálu: Obec Jedľové Kostoľany

Administrácia formy a obsahu informačného portálu: Fero Hujavý

Technický prevádzkovateľ webového sídla: WebHouse s.r.o. Trnava

CMS WordPress,  téma Viral

Preberanie a ďalšie rozširovanie textových a obrazových materiálov z tohto portálu je bez uvedenia pôvodného zdroja a pri obrazových materiáloch aj autora týchto materiálov zakázané.

Tento portál spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov (podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy) okrem nižšie uvedenej výnimky. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výnimku zo štandardov tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr, resp. iné zverejňované dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov a návštevníkov, že obec Jedľové Kostoľany je monitorovaná kamerovým systémom.