Hospodárske a spoločenské udalosti

1075 – prvá zmienka o obci v súvislosti s potokom Fenio Saunica
1293 – písomná správa o hrade Hrušov
1327 – ako príslušenstvo hradu sa spomínajú aj Jedľové Kostoľany
1332 – prvá zmienka kostole Všechsvätých v obci, zmienka o fare
1394 – zmienka o fare, pri ktorej bola pravdepodobne aj škola
1424 – pri obci sa vyberalo mýto
1537 – existencia pivovaru
1538 – Alexander Thurzo dostal právo ťažiť zlato a drevo z miestnych zdrojov
1708 – zničenie Hrušovského hradu, následne spustnutie strážnej – Živánskej veže
1710 – začiatok písania matriky farárom Jurišom
1711 – obecná pečať
1742 – v Topoľčiankach sa usadil gróf Adam Keglevich
1768 – objavenie hnedouhoľného sloja medzi Obycami a Jedľovými Kostoľanmi, prieskum ložiska Jánom Seppom z Banskej Štiavnice, vzhľadom k nekvalite uhlia nebol záujem o ťažbu
1781 – cestopisná štúdia o Tekovskej župe sa zmieňuje o Živánskej veži
1787 – opätovný pokus o začatie ťažby uhlia na nálezisku
1796 – prvá omša v terajšom kostole, ktorý dal postaviť kardinál Žigmund Keglevich
1801 – postavenie vyučovacej siene pre 40-60 žiakov a učiteľského bytu Žigmundom Keglevichom
1823 – postavenie sochy sv. Jána Nepomuckého farárom Laczkom na briežku vedúcemu ku kostolu
1839 – z Hlbokej sa odsťahovali robotníci, čo znamenalo pravdepodobne zánik výnosnej sklárskej huty
1855 – pravidelná ťažba z náleziska hnedého uhlia, ochranný názov baňa Viktória, vznik robotníckej kolónie v blízkosti bane
1879 – postavenie novej vyučovacej siene grófom Štefanom Keglevichom
1907 – arciknieža Jozef Habsburg zriadil v priľahlých lesov poľovnícke obory, pretrvávajúce dodnes
1909 – obec postavila ďalšie dve vyučovacie siene aj s dvomi bytmi
1911 – vyučovacie siene prevzal štát, vzniká 3-triedna štátna ľudová škola
1914 – vypuknutie I. svetovej vojny
1915 – ťažba dreva z prenajatých lesov od Habsburga, postavená lesná konská železnica, neskôr zosilnená a zmotorizovaná, dnes ju pripomína schátralý Čierny most neďaleko mlyna
1918 – ukončenie I. svetovej vojny, v ktorej padlo 33 občanov Jedľových Kostolian
1924 – mlyn bol prestavaný na valcový, na pohon  s vodnou turbínou a naftovým motorom, dnes je prestavaný na rodinný dom
1924 – postavenie kaplnky „Z úcty k Panne Márii“ pred dedinou pod Pritkovou (Lukáč-Pyteľ s manželkou)
1924 – návšteva T.G.Masaryka v obci a škole
1929 – zrušenie notárskeho úradu v obci, priradenie J.Kostolian pod notariát Obyce
1929 – vznik Hasičského spolku na ochranu domov a majetku, veliteľ správca školy Ján Možáry
1932 – založená MO KSČ viedla hnutie maloroľníkov a dedinskej chudoby, protiexekučné vzbury
1934 – divadelná činnosť za pôsobenia riaditeľa školy Možáryho
1936 – zriadenie poštového úradu a telefónu
1937 – začiatok stavby vodovodu, práce boli však zmarené mobilizáciou
1938 – epidémia čierneho kašľa, 18 detí zomrelo
1939 – vypuknutie II. svetovej vojny
1941 – založenie Potravného družstva
1943 – františkánske misie v obci, postavenie misijného kríža pri kostole
1945 – prechod frontu cez obec, na pomníku padlým sú uvedené mená 8 občanov, padlých v II. svetovej vojne
1947 – rok katastrofálneho sucha
1947 – začiatok premávky súkromného autobusu z J.Kostolian do Obýc
1949 – úplné ukončenie ťažby v bani Viktória
1949 – obec napojená na elektrickú sieť, začiatok pravidelnej autobusovej dopravy, vybudovanie autobusovej garáže (dnešný poštový úrad), rozšírenie vodovodnej siete, začiatok výstavby kultúrneho domu
1950 – založenie menšinové Jednotné roľnícke družstvo z iniciatívy farára Horvátha, hospodárilo sa na 150 ha, z čoho bolo iba 20 ha ornej pôdy
1951 – výsadba ovocných stromov na stráni
1952 – založená Osvetová beseda, správca riaditeľ školy Horváth
1953 – otvorenie bane na železnú rudu na Brezove (1955 zatvorenie pre nízky výskyt rudy)
1955 – zriadenie kina „Radosť“ v obci
1960 – dané do užívania dve predajne – priemyselný tovar a potraviny, otvorenie lomu vo Vaňovej, výstavba požiarnej zbrojnice, vznik TJ Slovan a príprava ihriska pod Pritkovou
1961 – bola postavená a daná do užívania súčasná škola, stará škola prestavaná na tanečnú sálu a poštový úrad, zbúraná stará krčma a postavené nové pohostinstvo spolu so závodom verejného stravovania
1962 – vytvorený rybník na Žiaroch, kde sa mali dochovávať pstruhy, ako násady do potokov, kvôli pytliakom však úmysel nebol zrealizovaný
1969 – prevádzka televízneho vykrývača na Drienovej
1974 – vznik Lesnej správy v J. Kostoľanoch
1975 – v akcii „Z“ postavený Dom smútku, rekonštrukcia tanečnej sály, oplotenie cintorína
1976 – založenie turistického oddielu Františkom Gúckym