Orgány samosprávy

Starosta obce

Ing. Roman Vojtela
mobil: 0903 215 098
tel.: 037/6338 225
fax: 037/6338 215
email: starosta@jedlovekostolany.sk

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. 

Starosta:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

Obecné zastupiteľstvo

je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce:

Miroslav Červen – zástupca starostu obce
Ing. Milan Dobiaš, PhD.
– oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ
Ing. Lukáš Drienovský
Oldřich Pečínka
Mgr. Dana Kellnerová
Ing. Jaroslav Bugár
Tomáš Potocký

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Jeho funkčné obdobie sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na ďalšie štyri roky. 


Komisie pri OZ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia výstavby a životného prostredia:
Ing. Milan Dobiaš, PhD. – predseda komisie
Miroslav Červen, Tomáš Potocký, Ing. Jaroslav Bugár – členovia komisie

Hlavné úlohy Komisie výstavby a životného prostredia:

  • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce
  • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti
  • posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
  • usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v obci
  • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie,, schvaľovanie a zmeny
  • spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce z územnoplánovacieho hľadiska
  • prekladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácii
  • posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu, plynofikáciu obce
  • spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia
  • spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene
  • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom
  • kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody

Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport
Mgr. Dana Kellnerová – predseda komisie
Ing. Lukáš Drienovský, Oldřich Pečínka, Ing. Milan Dobiaš, PhD., Simona Burgan, Mgr. Petra Potocká – členovia komisie

Hlavné úlohy Komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport:

  • koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení a zariadení v záujme trvalého rozvoja kultúrneho, spoločenského, športového života v obci
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na rozvoj obce v oblasti kultúry, školstva a športu
  • zameriava sa na ochranu kultúrnych pamiatok v katastri obce