Informácia

Rozhodnutie o utvorení volebného okrsku, určenie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie, určenie osoby zodpovednej za organizačno-technické zabezpečenie volieb, adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

62-krát videné

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2023 o určení výšky príspevku na plnú, alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

88-krát videné

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

50-krát videné

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

54-krát videné

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

32-krát videné

Informácia

Upozornenie – výrub a orez stromov

Upozorňujeme vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme týchto vedení a pod týmito vedeniami maximálne do výšky 3 metre od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 […]

Informácia

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Informácia o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente: Oznámenie o strategickom dokumente: 89-krát videné

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

34-krát videné

Informácia

VšZP – otvorenie pobočky Zlaté Moravce

Oznamujeme vám, že Všeobecná zdravotná poisťovňa – pobočka Zlaté Moravce bude pre klientov od stredy 7.4.2021 do odvolania otvorená v upravených stránkových hodinách: Pondelok      08.00 – 12.00 hod. Utorok           08.00 – 12.00 hod. Streda            13.00 – 16.00 hod. Štvrtok          08.00 […]

Informácia

Súbor postupov a pravidiel pre boj s ochorením COVID-19

Zvukové záznamy odporúčaní pre verejnosť: https://www.standardnepostupy.sk/zvukove-zaznamy-odporucani-pre-verejnost/ Kanál s videami a cennými radami o COVIDE-19: https://www.youtube.com/channel/UCbk0-kHSGxtcLi2ESaxCMSQ 10 odporúčaní pre COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000670-920c1920c5/10%20odpor%C3%BA%C4%8Dan%C3%AD%20ke%C4%8F%20ste%20doma%20COVID-19.pdf Čo robiť, ak ste chorý: https://standardnepostupy.sk/_files/200000671-b8e57b8e59/%C4%8Co%20robi%C5%A5,%20ak%20ste%20chor%C3%BD_COVID-19.pdf Pomoc sebe a druhým COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000672-6f20e6f211/Pomoc%20sebe%20a%20druh%C3%BDm%20COVID-19.pdf Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000673-8fd938fd95/Osoby%20s%20vy%C5%A1%C5%A1%C3%ADm%20rizikom%20ochorenia%20COVID-19.pdf 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000468-9e6989e69a/4%20veci,%20c_o%20musi_te%20vediet_%20%20o%C2%A0Koronavi%CC%81ruse%20COVID-19.pdf Rady pre verejnosť: https://standardnepostupy.sk/_files/200000332-655d4655d6/Covid-19%20inform%C3%A1cie%20pre%20verejnos%C5%A5-5.pdf Máte strach z ochorenia COVID-19? https://standardnepostupy.sk/_files/200000335-b5f03b5f06/M%C3%A1te%20strach%20z%20COVID-19.pdf Sociálny odstup: https://standardnepostupy.sk/_files/200000338-37b6f37b71/Soci%C3%A1lny%20odstup%20COVID-19.pdf Mýty o COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000475-c384cc384f/Myty%20o%20viruse%20Covid.pdf Ochorenie COVID-19 […]

Informácia

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vás informujeme o tom, že strategický dokument „Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ je zverejnený na webovom sídle ministerstva: Program hospodárskeho rozvoja a […]

Informácia

Upozornenie k separácií odpadu

Obec má na zbernom dvore určený veľkoobjemový kontajner pre POPOL. Občania tam môžu popol priniesť počas úradných hodín. Prípadne ak budú mať doma určenú smetnú nádobu len na popol, bude im odvezená vo vykurovacej sezóne 1 krát mesačne. V tejto vykurovacej sezóne bude popol prvý krát vyvezený   5. novembra 2020 a  3. decembra 2020  (ďalšie termíny budú […]

Informácia

Oznámenie o úprave stránkových hodín okresných úradov

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020  Vám oznamujeme, že v dňoch 8.apríla a 9. apríla 2020  sa na všetkých okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov. 126-krát videné

Informácia

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecného pohostinstva

Obec Jedľové Kostoľany vyhlasuje obchodnú verejnú  súťaž podľa  ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka na prenájom nehnuteľnosti: Nebytové priestory, účel podnikateľský  – pohostinská činnosť v budove so súpisných číslom 33 (budova MS), zapísanej na LV č.  1360,  k.ú. Jedľové Kostoľany,  nachádzajúca sa spolu s príslušenstvom na par.č. CKN 152, 153 a 154 vo vlastníctve Obce Jedľové Kostoľany. Podmienky […]

Informácia

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení v znení neskorších zmien a predpisov a v zmysle uznesenia č. 59/2019 Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch v y h l a s u j e výberové konanie […]

Informácia

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Jedľové Kostoľany vymenoval: Mgr. Patríciu Kapitánčikovú Obecný úrad Jedľové Kostoľany 951 96 Jedľové Kostoľany 297, t.č. 037 6338 225, mobil 0908 514 465, e-mail uradjk@tekov.sk za zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Jedľové Kostoľany pre voľby do […]

Informácia

Oznam – Ambulantná pohotovostná služba

Vážená pani starostka, Vážený pán starosta,   v mene primátora mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušana Husára Vás chceme  informovať, že  Ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých ako aj pre deti a dorast bude od 15.8.2018  zabezpečovať spoločnosť AGEL a.s., prevádzkovateľ  Nemocnice Zlaté Moravce a.s.. Bližšie informácie Vám zašleme hneď ako budeme vedieť viac. So srdečným pozdravom Bc. Silvia […]

Informácia

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.07.2018 začala na základe žiadosti od Ing. Marián Ďatko a Ing. Irina Ďatková, trv. bytom Bystrická 11, 900 33 Marianka, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov a krovín: […]

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 10/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ JK

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany č. 10/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jedľové Kostoľany č. 75    33-krát videné

Informácia

Hody v Jedľových Kostoľanoch

Hody sú sviatkom družnosti, súdržnosti, sú synonymom hojnosti a radosti. Význam slova „hodovanie“ je ľuďom v súčasnosti veľmi blízky, ale až príliš zmaterializovaný. Zabúda sa na fakt, že hody sú náboženský sviatok, kde sa má skôr sýtiť duša, ako telo, i keď k sviatkom, samozrejme, patrí aj prestretý stôl. Hody, inak povedané titulárna slávnosť kostola, […]