Služby občanom

Zber komunálneho a separovaného odpadu – viď kalendár na hlavnej stránke, termíny sa zobrazujú vždy na 7 dní vopred
 
Jedlé oleje a tuky z domácnosti:  dvor Obecného úradu otvorený počas úradných hodín, resp. zberný dvor
Obec poskytne občanom nádoby na zber (5 l bandaska), v prípade zaplnenia ich občania odovzdajú  na Obecnom úrade výmenou za prázdnu nádobu
 
Malé baterky:  základná škola  počas vyučovania
 
Veľkoobjemový odpad: termíny sú vyhlasované rozhlasom
 
Ďalšie služby:
Overovanie podpisov
Osvedčovanie listín
Kopírovacie služby
Prenájom sály kultúrneho domu
Štiepkovanie