Služby občanom

Zber komunálneho a separovaného odpadu – viď kalendár na hlavnej stránke, termíny sa zobrazujú vždy na 7 dní vopred
 
Jedlé oleje a tuky z domácnosti:  dvor obecného úradu otvorený počas úradných hodín
Obec poskytne občanom nádoby na zber (5 l bandaska), v prípade zaplnenia ich občania odovzdajú  na obecnom úrade výmenou za prázdnu nádobu

Malé baterky:  základná škola  počas vyučovania

 
ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2021: bude vyhlásený rozhlasom.
 
ĎALŠIE SLUŽBY
Overovanie podpisov
Osvedčovanie listín
Kopírovacie služby
Prenájom sály kultúrneho domu
Štiepkovanie