pondelok, 18 októbra
Shadow

Pozvánka na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   26.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 11.05.2018 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu.

P r o g r a m:

 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci
 2. Kontrola plnenia uznesenia
 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
 4. Záverečný účet obce – schválenie
 5. Schválenie prekleňovacieho úveru
 6. Schválenie investičného úveru
 7. Zmena rozpočtu
 8. Zmena formy financovania projektov Vybudovanie oddychovej zóny v obci Jedľové Kostoľany a Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie Jedľové Kostoľany
 9. Hospodárenie obce za I. štvrťrok 2018
 10. Hospodárenie obecného pohostinstva za I. štvrťrok 2018
 11. Predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Triedený zber komunálnych odpadov Jedľové Kostoľany – schválenie
 12. Odpredaj V3S
 13. Správa hlavnej kontrolórky obce o zákazkách s nízkymi hodnotami a cenami vyššími ako 5 000 €
 14. Rôzne
 15. Záver

V Jedľových Kostoľanoch, 4.5.2018

Dušan Kazimír – starosta obce

47-krát videné