streda, 23. septembra 2020Meniny má Zdenka

Autor Fero H.

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánky, Zasadania obecného zastupiteľstva
Pozývam Vás na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 24.09.2020 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu. P r o g r a m: 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2020 4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 5. Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci v sume 16.545 € v súlade s uznesením vlády č. 494 z 12.augusta 2020 vo výške výpadku podielových daní pre rok 2020 6. Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č.2/2020 7. Rôzne 8. Záver Účasť verejnosti na zasadnutí je možná za podmienok dodržiavania všetkých doteraz platných protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory orgánov územnej samosprávy: - dezinf