Stavby

Amnestia na čierne stavby

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (§ 140d stavebného zákona) zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s  ním od 1.1.1990 do 31.3.2024 KLIK – Žiadosť na stiahnutie vo formáte pdf – KLIK 59-krát videné

Športové akcie

Multifunkčné ihrisko

Návrat do minulosti, zopár fotografií, ktoré dokumentujú naše multifunkčné ihrisko od  jeho výstavby a uvedenia do užívania v máji 2020, cez niektoré akcie až po súčasný stav 74-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Púť seniorov – Staré Hory

Klub Jednoty dôchodcov Jedľové Kostoľany organizuje zájazd Púť seniorov na Staré Hory, dňa 22.5.2024. Odchod autobusu je o 7:30 od horného pohostinstva, poplatok na osobu je 10 Eur. Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade počas úradných hodín alebo na telefónnom čísle 0376338225 do 16.5.2024.     20-krát videné

Športové akcie

Futbal „Starí páni“ vs. „Poslanci“

Niekoľko záberov na futbalový zápas starých pánov a poslancov dňa 28.12.2023 nám poslal pán Karol Psota. A zároveň si všetkých dovoľujeme v spolupráci s futbalovými nadšencami “Starí páni” pozvať na milé rodinné popoludnie strávené pri futbalovej lopte. 244-krát videné

Projekty

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle

Nabíjacia stanica pre elektrobicykle, Jedľové Kostoľany Poskytovateľ : Občianske združenie Mikroregión Tríbečsko Miesto realizácie : Obec Jedľové Kostoľany, k.ú. Jedľové Kostoľany, pozemky registra „C“, p.č. 152, zapísaná na  LV 1360. 216-krát videné

Projekty

Zberný dvor

Triedený zber komunálnych odpadov Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia 352-krát videné

Aktuality

Štefánia Mihálová

Našej najstaršej občianke Štefánii Mihálovej bol k jej krásnym 95. narodeninám zablahoželať starosta obce Roman Vojtela. Prajeme jej aj touto cestou všetko len to najlepšie.   433-krát videné

Klub Jednoty dôchodcov Slovenska

Ustanovujúca schôdza ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku

Dňa 27.8.2023 sa v kultúrnom dome konala prvá – ustanovujúca schôdza klubu jednoty dôchodcov. Teší nás bohatá účasť našich seniorov. Tešíme sa na ich prácu, aktivity a všetko čo nám prinesú a veríme, že im budeme všetci spoločne nápomocní pri ich aktivitách. Zápisnica z ustanovujúcej schôdze: 92-krát videné

Športové akcie

Futbal „Starší páni“

Partia „starších pánov“ sa pri futbale na multifunkčnom ihrisku stretáva pravidelne každú nedeľu predpoludním. Raz do roka si doprajú aj spoločné posedenie pri dobrom občerstvení a muzike. 622-krát videné

Spoločenské podujatia

Jánske ohne

Svätojánska noc sa slávi v predvečer sviatku kresťanského svätca Jána Krstiteľa, ktorý pripadá na 24. júna. Táto slávnosť nadväzuje na dávne predkresťanské a pohanské oslavy letného slnovratu 1424-krát videné

Informácia

Rozhodnutie o utvorení volebného okrsku, určenie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie, určenie osoby zodpovednej za organizačno-technické zabezpečenie volieb, adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

62-krát videné

Aktuality

Karol Psota

Pána na tejto fotke netreba snáď nikomu predstavovať. Aktívny dôchodca, ochotný pomôcť v každej situácii, šikovný záhradkár, vášnivý rádioamatér, príležitostný kuchár 566-krát videné

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2023 o určení výšky príspevku na plnú, alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

88-krát videné

Projekty

Výsadba drevín

Dňa 24.3.2023 bola v obci Jedľové Kostoľany zrealizovaná výsadba v rámci projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry – Zelené obce Slovenska“. 463-krát videné

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

50-krát videné

Športové akcie

Futbalový zápas

Niekoľko záberov z predsilvestrovského futbalového zápasu medzi Obecným zastupiteľstvom Jedľové Kostoľany a staršími pánmi nafotil pán Karol Psota. 1074-krát videné

Zaujímavosti

Prichádza advent

Advent je prvou časťou liturgického roka. Dĺžku adventného obdobia vymedzujú štyri adventné nedele. Po štvrtej adventnej nedeli nasledujú Slávnosti Narodenia Pána – 25. decembra. 431-krát videné

Aktuality

Poďakovanie

Rád by som sa touto cestou poďakoval občanom za vyjadrenie dôvery, vzájomnú spoluprácu, pomoc a podporu pri rozvoji obce, ako aj za spoločne strávený čas, za uplynulých 12 rokov, počas ktorých som mal možnosť pôsobiť vo funkcii starostu obce Jedľové Kostoľany. Aj s Vašou pomocou sa za toto obdobie zvýšil majetok obce o 2,6 mil. […]

Projekty

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V priebehu augusta a septembra prebiehala v našej obci oprava niektorých najviac poškodených, resp. vyťažených komunikácií – Drahy, Lukačovce, Godinove dvory a cesta za Obecným úradom. 400-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Sp.č. 321/2022-002 Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z. z.) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. […]

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

54-krát videné

Športové akcie

Futbal „Starší páni“

Fotografie z futbalového stretnutia starších pánov na našom multifunkčnom ihrisku, ktoré sa konalo v sobotu 30.7.2022. Po zápase bolo spoločné posedenie účastníkov pri hudbe a občerstvení.  Títo páni sa stretávajú na ihrisku pravidelne každú nedeľu od 10:00 do 12:00.   584-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany

Pozývam Vás na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 05.08.2022 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu. P r o g r a m: 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci 2. Kontrola plnenia uznesenia 3. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2022 4. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2022 5. Rôzne 6. Záver […]

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

32-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie volieb do Rady školy Základnej školy Jedľové Kostoľany 75

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie. 121-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany

P o z v á n k a Pozývam Vás na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 16.07.2022 o 18:00 v priestoroch Obecného úradu. P r o g r a m: 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci 2. Kontrola plnenia uznesenia 3. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026 a […]

Spoločenské podujatia

Fašiangy 2022

Po ročnej vynútenej prestávke sa k nám tento rok opäť vrátili tradície, zvuky gájd, tance, spevy a dobrá nálada, ktorá neodmysliteľne patrí k typickým fašiangom nielen v našej obci. 2204-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Predĺženie termínu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti do 15.2.2022

Upozorňujeme daňovníkov (občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty), že sú povinní podať daňové priznanie v týchto prípadoch: ak v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž…) kúpou, darovaním, zámenou alebo iným spôsobom a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1.1.2022 ak zaznamenali zmeny v roku 2021, napríklad: zmena výmery vydanie stavebného povolenia kolaudácia rodinného domu zmena využitia stavby zmena druhu či výmery pozemku […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch

Dňa 10.12.2021 o 18:00 sa bude v priestoroch Obecného úradu konať  20.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch. P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia Hospodárenie obce za III. štvrťrok 2021 Inventarizácia majetku Návrh VZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľností na rok 2022 Návrh VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku […]

Úradná tabuľa - expirované

Návrhy VZN (daň z nehnuteľností, komunálny odpad, miestne dane, prevádzkový poriadok pohrebiska)

Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany o dani z nehnuteľnosti na rok 2022 Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jedľové Kostoľany Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany Prevádzkový poriadok pohrebiska   […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácia o prerušení dodávky elektrickej energie – 30.11.2021

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, alebo v ich ochrannom pásme, bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne: Dátum a čas: 30.11.2021 od 7:30 do 10:30 Miesta: Jedľové Kostoľany, lokalita Modoš 384/VE, 379, 379/VE, 380-387, 387/VE, 389-393, 570, 586, lokalita Mašírov štál č. 377, ,378, 378/BL, 633 Dátum a čas: […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácia o prerušení dodávky elektrickej energie – 29.11.2021

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, alebo v ich ochrannom pásme, bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne: Dátum a čas: 29.11.2021 od 7:30 do 10:30 Miesta: Jedľové Kostoľany č. 514/BL, lokalita Rybník č. 514 a 515, lokalita Kazimírov štál č. 511 a 512 Dátum a čas: 29.11.2021 […]

Informácia

Upozornenie – výrub a orez stromov

Upozorňujeme vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme týchto vedení a pod týmito vedeniami maximálne do výšky 3 metre od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 […]

Informácia

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Informácia o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente: Oznámenie o strategickom dokumente: 89-krát videné

Stavby

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahujú sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia stavebnému úradu. 120-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznam

Počas jesenných a zimných mesiacov, ale najmä počas zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu dažďa, hmly alebo skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. 71-krát videné

Projekty

Zakúpenie tribúny

Obec z dotácie poskytnutej Nitrianskym samosprávnym krajom zakúpila tribúnu, ktorá sa bude využívať pri multifunkčnom ihrisku v obci Jedľové Kostoľany. 382-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Sp.č. 243/2021-002 Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona […]

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

34-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch

Dňa 13.8.2021 o 19:00 sa v priestoroch Obecného úradu uskutoční 19.zasadnutie Obecného zastupiteľstva.  P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2021 Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 Zmena rozpočtu 2021 – rozpočtové opatrenie č. 3/2021 Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku […]

Úradná tabuľa - expirované

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie obyvateľov v našej obci (t.j. sčítanie obyvateľov, ktorí sa nesčítali elektronickou formou sami v určenom termíne do 31.3.)  bude prebiehať od 3.5. do 13.6.2021. Občania môžu využiť služby kontaktného miesta na asistované sčítanie: Obecný úrad,  Jedľové Kostoľany 297 Prevádzková doba na kontaktnom mieste: PO: 07:30 – 12:00 UT: 07:30 – 12:00 ST:  07:30 […]

Expirované

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Materská škola Jedľové Kostoľany, č.75, 951 96 Jedľové Kostoľany Vás pozýva na zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022.  Zápis sa uskutoční v dňoch 10.05.2021 až 14.05.2021 v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch materskej školy. K zápisu je potrebný k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu! Žiadosti o prijatie dieťaťa do […]

Zaujímavosti

Janka Dea Porubanová

Láska k radosti, zdraviu a dobrote mení náš svet na rajskú záhradu. Ponúkame vám zaujímavý článok o našej rodáčke, ktorý bol zverejnený v marcovom čísle časopisu Vitalita. 1041-krát videné

Informácia

VšZP – otvorenie pobočky Zlaté Moravce

Oznamujeme vám, že Všeobecná zdravotná poisťovňa – pobočka Zlaté Moravce bude pre klientov od stredy 7.4.2021 do odvolania otvorená v upravených stránkových hodinách: Pondelok      08.00 – 12.00 hod. Utorok           08.00 – 12.00 hod. Streda            13.00 – 16.00 hod. Štvrtok          08.00 […]

Informácia

Súbor postupov a pravidiel pre boj s ochorením COVID-19

Zvukové záznamy odporúčaní pre verejnosť: https://www.standardnepostupy.sk/zvukove-zaznamy-odporucani-pre-verejnost/ Kanál s videami a cennými radami o COVIDE-19: https://www.youtube.com/channel/UCbk0-kHSGxtcLi2ESaxCMSQ 10 odporúčaní pre COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000670-920c1920c5/10%20odpor%C3%BA%C4%8Dan%C3%AD%20ke%C4%8F%20ste%20doma%20COVID-19.pdf Čo robiť, ak ste chorý: https://standardnepostupy.sk/_files/200000671-b8e57b8e59/%C4%8Co%20robi%C5%A5,%20ak%20ste%20chor%C3%BD_COVID-19.pdf Pomoc sebe a druhým COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000672-6f20e6f211/Pomoc%20sebe%20a%20druh%C3%BDm%20COVID-19.pdf Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000673-8fd938fd95/Osoby%20s%20vy%C5%A1%C5%A1%C3%ADm%20rizikom%20ochorenia%20COVID-19.pdf 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000468-9e6989e69a/4%20veci,%20c_o%20musi_te%20vediet_%20%20o%C2%A0Koronavi%CC%81ruse%20COVID-19.pdf Rady pre verejnosť: https://standardnepostupy.sk/_files/200000332-655d4655d6/Covid-19%20inform%C3%A1cie%20pre%20verejnos%C5%A5-5.pdf Máte strach z ochorenia COVID-19? https://standardnepostupy.sk/_files/200000335-b5f03b5f06/M%C3%A1te%20strach%20z%20COVID-19.pdf Sociálny odstup: https://standardnepostupy.sk/_files/200000338-37b6f37b71/Soci%C3%A1lny%20odstup%20COVID-19.pdf Mýty o COVID-19: https://standardnepostupy.sk/_files/200000475-c384cc384f/Myty%20o%20viruse%20Covid.pdf Ochorenie COVID-19 […]

Informácia

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vás informujeme o tom, že strategický dokument „Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ je zverejnený na webovom sídle ministerstva: Program hospodárskeho rozvoja a […]

Úradná tabuľa - expirované

Dôležité informácie k prevádzke MŠ a ZŠ

Na základe aktuálnej situácie MŠ aj ZŠ zostávajú až do odvolania zatvorené. Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov I. a II.stupňa: Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou, vzdelávanie všetkých žiakov I. a II.stupňa pokračuje aj budúci týždeň t.j. od 18.01. do 22.01.2021 dištančnou formou. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Bližšie informácie sú na stránkach […]