Úradná tabuľa - expirované

Návrhy VZN (daň z nehnuteľností, komunálny odpad, miestne dane, prevádzkový poriadok pohrebiska)

Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany o dani z nehnuteľnosti na rok 2022 Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jedľové Kostoľany Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany Prevádzkový poriadok pohrebiska   […]