Úradná tabuľa - expirované

Návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Jedľové Kostoľany na rok 2024

Návrhy sú dostupné po kliknutí na doleuvedené odkazy vo formáte *.doc.

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024

Návrh o miestnych daniach na rok 2024

Návrh o dani z nehnuteľnosti na rok 2024

Návrh na zrušenie VZN 5/2019 (o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany)

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Jedľových Kostoľanoch, Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

98-krát videné