Informácia

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecného pohostinstva

Obec Jedľové Kostoľany vyhlasuje obchodnú verejnú  súťaž podľa  ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka na prenájom nehnuteľnosti: Nebytové priestory, účel podnikateľský  – pohostinská činnosť v budove so súpisných číslom 33 (budova MS), zapísanej na LV č.  1360,  k.ú. Jedľové Kostoľany,  nachádzajúca sa spolu s príslušenstvom na par.č. CKN 152, 153 a 154 vo vlastníctve Obce Jedľové Kostoľany. Podmienky […]