Informácia

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecného pohostinstva

Obec Jedľové Kostoľany vyhlasuje obchodnú verejnú  súťaž podľa  ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka na prenájom nehnuteľnosti:

 • Nebytové priestory, účel podnikateľský  – pohostinská činnosť v budove so súpisných číslom 33 (budova MS), zapísanej na LV č.  1360,  k.ú. Jedľové Kostoľany,  nachádzajúca sa spolu s príslušenstvom na par.č. CKN 152, 153 a 154 vo vlastníctve Obce Jedľové Kostoľany.

Podmienky súťaže:

 1. Predmetom nájmu sú nebytové priestory, účel na podnikanie – pohostinská  činnosť v budove so súpisným číslom 33. Nebytové priestory sú tvorené:  terasa,  časť pohostinstva I. a časť pohostinstva II., výčap, sklad materiálu, príručný sklad pre výčap I., príručný sklad pre výčap II., kompresorovňa pre pivo,  umývarka, WC pre personál, šatňa pre personál, chodba I., predsieň, WC ženy, WC muži, samostatná účelová  miestnosť, chodba II, I. časť izba ľudových tradícií, kotolňa. Výmera spolu 366,93 m2
 2. Miestnosti: I. časť izba ľudových tradícií, chodba II., samostatná účelová miestnosť, kotolňa bude využívať aj obec po dohode oboch strán. Samostatná účelová miestnosť bude slúžiť na stretávanie komunít v obci.
 3. Súťažiaci ponúkne v nájomnej zmluve výšku mesačného nájmu minimálne v sume 200 € 
 4. Súťažiaci prijíma podmienku zloženia kaucie v sume 1000 €, splatnej pri podpise nájomnej zmluvy. Kaucia je návratná a slúži ako záruka riadneho stavu prenajatého majetku.
 5. Obsahom ponuky s návrhom je aj meno a priezvisko, adresa u fyzických osôb a názov a sídlo u právnických osôb.
 6. Súťažiaci sa zaväzuje prenajatý majetok zveľaďovať.
 7. Súťažiaci predloží spolu s ponukou aj referencie o predchádzajúcom podnikaní.
 8. Súťažiaci berie na vedomie, že s nájmom prechádzajú na neho práva a povinnosti zo Zmluvy o spolupráci č. 11519860/2019/NR/1.A+D5.A1/0079 s Heineken Slovenko,  s.. Zmluva bude záujemcom poskytnutá na vyžiadanie.
 9. Technické informácie o nehnuteľnosti a prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky poskytne obec cestou Obecného úradu v Jedľových Kostoľanoch, Jedľové Kostoľany 297, v pracovných dňoch počas úradných hodín, telefonický kontakt 037/6338225.
 10. Ponuka sa predkladá v nepriehľadnej, neporušenej a zalepenej obálke. Obálku súťažiaci označí čitateľným nápisom „Obchodná verejná súťaž Pohostinstvo – neotvárať“. Na obálke uvedie, meno a priezvisko (obchodné meno) a adresu bydliska (sídla podnikania).
 11. Lehota na predkladanie ponúk končí 17.12.2019 o 12:00 hod. Návrhy musia byť vtedy  doručené.
 12. Výsledok vyhodnotenie súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 5 dní po vyhodnotení súťaže.
 13. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
 14. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
 15. Predložený návrh možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
 16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.
 17. Návrh nájomnej zmluvy na predloženie je súčasťou podmienok.
 18. Súťažiaci predloží ponuku, podpísanú nájomnú zmluvu a referencie.

 

459-krát videné