Informácia

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení v znení neskorších zmien a predpisov a v zmysle uznesenia č. 59/2019 Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch v y h l a s u j e výberové konanie […]