Informácia

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení v znení neskorších zmien a predpisov a v zmysle uznesenia č. 59/2019 Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch
v y h l a s u j e
výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jedľové Kostoľany

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Jedľové Kostoľany
s mesačným pracovným úväzkom 8 %.

Povinné podmienky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra

Všeobecné podmienky :

 • hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca
 • kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona
 • hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce
 • za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1 x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce
 • dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce Jedľové Kostoľany

Vykonáva kontrolu:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracováva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • k možnostiam poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
 • k výsledkom kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 19.12.2019 do 15:30 hod. na adresu :
Obecný úrad Jedľové Kostoľany, 951 96 Jedľové Kostoľany 297, alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade v Jedľových Kostoľanoch v zalepenej obálke označenej: „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ“

V Jedľových Kostoľanoch, dňa 22.11.2019

Zverejnené dňa 22.11.2019, na :
– internetovej stránke obce www.jedlovekostolany.sk
– na úradnej tabuli obce

 

281-krát videné