Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Jedľové Kostoľany

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch v súlade s § 18a, ods. 2 a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch č. 10/2024 zo dňa 20.2.2024

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jedľové Kostoľany.

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Jedľové Kostoľany s mesačným pracovným úväzkom 8 %.

Povinné podmienky:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
  • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia v SR alebo štát narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu, trvalé bydlisko, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky, rodné priezvisko matky)
  • písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra

Všeobecné podmienky:

  • hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca
  • hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov, jeho funkčné obdobie sa začína dňom 1.5.2024
  • kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti
  • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona

Kontrolná činnosť:

  • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
  • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
  • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
  • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  • kontrola dodržiavania interných predpisov obce a
  • kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Úlohy hlavného kontrolóra:

  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad,
  • je povinný vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur, a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka; obec zverejní výsledky tejto kontroly do 30 dní po predložení správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 26.3.2024 do 15:30 hod. na adresu :

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
Jedľové Kostoľany 297
951 96 Jedľové Kostoľany

alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade v Jedľových Kostoľanoch v zalepenej obálke označenej: „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ“

V Jedľových Kostoľanoch, dňa 21.2.2024

Zverejnené dňa 21.2.2024, na :
– internetovej stránke obce www.jedlovekostolany.sk
– na úradnej tabuli obce

174-krát videné