Projekty

PRIPRAVOVANÝ PROJEKT – Rekonštrukcia domu smútku

Názov projektu : Rekonštrukcia domu smútku v obci Jedľové Kostoľany

Operačný program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020

07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 309074001

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_048/7.4/3 – Podopatrenie 7.4 Mikroregión TRÍBEČSKO

Všeobecný opis :

Samostatne stojaci objekt so súpisným číslom 563 nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Jedľové Kostoľany. Budova má pôdorys tvaru obdĺžnika s rozmermi najdlhších strán 14,46mx12,78m. Budova je murovaná z pálenej voštinovej tehly a má šikmú valbovú strechu so sklonom 37 stupňov vyspádovanú do dažďových žľabov. Čelná fasáda je členená dominantným oblúkovým vstupom – prístreškom. Objekt má jedno nadzemné podlažia (1.NP). Objekt nie je podpivničený. Objekt má 2 hlavné vstupy. Hrúbka obvodového a vnútorného nosného muriva je 355mm a 340mm. Okapový chodník po obvode a okolité spevnené plochy sú zo zámkovej dlažby. Budova je postavená na rovinatom teréne. Budova od jej postavenia slúži ako dom smútku pre obec. V okolí je miestny cintorín. Počas užívania stavby došlo iba k drobným rekonštrukciám a renováciám. Najvýraznejšou bola oprava strechy a výmena krytiny za novú pálenú škridľu. Budova je založená na základových betónových pásoch. Zvody a žľaby sú z pozinkovaného oceľového plechu. Fasáda má jemnú fasádnu omietku. Okná/dvere sú pôvodné drevené a sú farby bielej/hnedej. Podlahy majú nášľapnú vrstvu podľa účelu miestnosti (keramická dlažba, betón, terazzo). Vnútorné omietky sú vápeno-cementové natreté bielou farbou. Podhľady ríms a prístrešku sú z pohľadových drevených dosiek.

Súčasný stav budovy domu smútku v obci neprospieva rozvoju obce a celkovo vidieckej oblasti, práve naopak, odrádza potenciálne prisťahovaných obyvateľov, ktorí radšej volia bývanie v mestách. Súčasný stav je pre obyvateľov obce nevyhovujúci z hľadiska poskytovaných verejných služieb v oblasti smútočných a pietnych aktov. Môžeme konštatovať, že v obci chýba moderný dom smútku pre potreby 21. storočia. Pokračovanie tohto stavu je v súčasnej dobe ďalej neúnosné a miestna samospráva sa predmetný problém rozhodla radikálne vyriešiť (rozvoj technickej infraštruktúry)

Stručný obsah o realizácii Projektu a Cieľ projektu :

Hlavným cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia domu smútku v obci Jedľové Kostoľany“ je modernizovať a realizovať čiastočnú rekonštrukciu budovy DOM SMÚTKU v obci Jedľové Kostoľany v riešených častiach objektu :

– vybudovanie 2 samostatných WC miestnosti, z toho jedno prístupné z exteriéru

– prívod vody,

– vybudovanie žumpy, 

– odstránenie pôvodnej malej budovy WC pri objekte,

– vytvorenie výlevky pre upratovačku,

– zrealizovanie nových omietok na nových priečkach,

– oprava pôvodných omietok,

– nový kazetový podhľad,

– nové povrchové úpravy (steny – obklady, podlahy okrem terazza, nová povrch. úprava čelnej fasády),

– nové svietidlá a elektroinštalácia

– oprava 2 dverných krídiel a zárubní

– rekonštrukcia sa týka aj výmeny 4 okien zo sklobetónu a 2 vstupných drevených dverí. 

Výmenou okien/dverí by sa malo dosiahnúť čiastočné zlepšenie tepelnotechnických vlastností teplo-výmenného obalu budovy.

Druhotnou funkciou obnovy zlepšenie architektonickej a estetickej stránky objektu.

Hlavným cieľom prekladaného projektu je prispieť k zvyšovaniu kvality a dostupnosti verejných služieb pre všetkých občanov formou estetizácie a najmä zavedením nových funkcií pre verejné prístupné priestory : zavedenie vody, vybudovanie WC.

Cieľom je tiež prispieť k zlepšeniu dostupnosti pre hendikepovaných občanov vybudovaním bezbariérového WC a použitím podlahy pre nevidiacich.

Výmenou okien a dverí sa dosiahne aj čiastočná úspora energie v priestoroch budovy.

Projekt svojou realizáciou vytvára pridanú hodnotu pre územie. Výstup projektu bude dostupný všetkým návštevníkom.

Úspešné dosiahnutie cieľov bude prospešné nie len pre obec a jej obyvateľov, ale aj pre okolité obce a návštevníkov obce. Naplnením všetkých menších cieľov sa dosiahne celkový efekt, ktorý naplní hlavný cieľ projektu vychádzajúci z výzvy a to: Podpora a investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. 

Projekt sa zameriava na všetkých obyvateľov obce, občanov vlastniacich nehnuteľnosti v obci a návštevníkov.  

Projekt spĺňa všetky špecifické podmienky a je v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov:

− Vytváranie vhodných podmienok pre pietne akty.

− Odstránenie havarijného stavu obecného objektu.

− Zvýšenie atraktivity obce;

Miesto realizácie projektu:

Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, obec Jedľové Kostoľany, k.ú. Jedľové Kostoľany, stavba súpisné číslo 563, pozemok parcelné číslo 80/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

Harmonogram realizácie projektu :C

elková dĺžka realizácie Projektu (v mesiacoch) : 7   

Celkové výdavky stavby : 43 012,87 Eur s DPH

Výška dotácie : 25 127,48 Eur s DPH

Vlastné zdroje: 17 885,39 Eur s DPH

88-krát videné