Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Sp.č. 321/2022-002 Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z. z.) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. […]