Informácia

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Sp.č. 59/2023-002

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Ing. Romanom Vojtelom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“)  informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Dreviny podliehajúce konaniu: 
1 ks listnatý strom druhu Juglans regia (Orech kráľovský) s obvodom kmeňa 170 cm, merané vo výške 130 cm nad zemou.

Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú:
na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 209 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), umiestnený v zastavanom území obce, v katastrálnom území Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce), vedený na LV 775.

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď:
– písomne na adresu: Obec Jedľové Kostoľany, Obecný úrad Jedľové Kostoľany,     Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany
– do elektronickej schránky obce (IČO 00308064)
– elektronicky na e-mailovú adresu: uradjk@tekov.sk

Dátum zverejnenia informácie: 10.2.2023

58-krát videné