Informácia

Upozornenie / výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Upozorňujeme vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme týchto vedení a pod týmito vedeniami maximálne do výšky 3 metre od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 metre po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 metre, je potrebné zo strany vlastníka, resp. užívateľa pozemku zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre vaše odberné miesto.


Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.:

SKM_C22722120913390
53-krát videné