Úradná tabuľa - expirované

Zámer obce – predaj majetku Jurina, Jurinová

ZVEREJNENIE
 
Zámeru OBCE JEDĽOVÉ KOSTOĽANY previesť časť majetku obce
z dôvodu hodných osobitného zreteľa
 
 
Obec Jedľové Kostoľany so sídlom na Obecnom úrade, 951 96 Jedľové Kostoľany 297, zastúpená jej starostom obce Dušanom Kazimírom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona                č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení jeho neskorších zmier a doplnkov
 
Z v e r e j ň u j e
 
Zámer OBCE JEDĽOVÉ KOSTOĽANY z dôvodu hodného osobitného zreteľa  previesť časť majetku obce pozemku – diel č. 1 vo výmere 24 m2 z parcely č. 294/1, diel č. 2 vo výmere 4 m2, kde je umiestnená stavba, z parcely č. 294/1, diel č. 6 vo výmere 98 m2 z parcely č. 297,  podľa geometrického plánu č. 29/2011, zhotoveného Tiborom Drienovským, dňa 03.08.2011v katastrálnom území obce Jedľové Kostoľany, do vlastníctva  Mgr. Mariánovi Jurinovi a manželke Ildikó, obaja bytom Bratislava, Vŕbová 2.
 
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že daný pozemok majú uvedené osoby dlhoročne tak oplotení a v užívaní, umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou súpisné číslo 308.
 
 
V Jedľových Kostoľanoch, 25.10.2011.
                                                                                               Dušan Kazimír
                                                                                              Starosta obce
 
 Zverejnené 25.10.2011
87-krát videné