Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 08.02.2018 začala na základe žiadosti od Jana Filipčíková, Jedľové Kostoľany 712,  951 96 Jedľové Kostoľany, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov Hrab obyčajný 6 ks rastúce na pozemku parc. č. 4139, k. ú. Jedľové Kostoľany z dôvodu ich nepriaznivého zdravotného stavu, nestabilného miesta a ohrozenia osôb a majetku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: uradjk@tekov.sk.

Zverejnené: 9.2.2018, zvesené 15.2.2018

74-krát videné