Projekty

Zberný dvor

Triedený zber komunálnych odpadov

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia

Miesto realizácie: Obec Jedľové Kostoľany, k.ú. Jedľové Kostoľany, pozemky registra „C“, p.č. 153, 329/2 zapísané na  LV 1360.

Predmet projektu:

Projekt Zberného dvora v obci Jedľové Kostoľany je v zmysle požiadaviek výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia číslo OPKZP-PO1-SC111-2021-72, prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, investičná priorita 1.1Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Hlavná aktivita projektu je vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity: B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

V rámci tejto aktivity je zahrnutá:

  • výstavba Zberného dvora v obci Jedľové Kostoľany za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO
  • nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov – 4 ks veľkoobjemových kontajnerov a kontajner na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností.
  • Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – traktor, čelný nakladač, náves jednostranný sklápací pre zvoz a nakladanie s KO

Podanie žiadosti: 15.1.2022 
Schválenie žiadosti: 22.12.2022
Začiatok realizácie: 24.8.2023
Ukončenie realizácie: 30.10.2023

Stavba „Zberný dvor“ 
Celková hodnota podpory: 132 811,15 Eur 
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 6 990,06 Eur
Spolu: 139 801,21 Eur

Kontajnery
Celková hodnota podpory: 8 094,00 Eur
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 426,00 Eur
Spolu: 8 520,00 Eur

Traktor s príslušenstvom
Celková hodnota podpory: 56 943,00 Eur
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 2 997,00 Eur
Spolu: 59 940,00 Eur

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/52


287-krát videné