Informácia

Informácia – konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Obec Jedľové Kostoľany v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. informuje občanov, že Obec Obyce vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny 

1 ks listnatého opadavého stromu druhu Salix caprea (Vŕba rakytová) s obvodom kmeňa 153 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho  v k.ú. Jedľové Kostoľany

na pozemku s p.č. C-KN 295/1 – zastavaná plocha a nádvorie, umiestnený v zastavanom území obce.

63-krát videné