Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.03.2018 začala na základe žiadosti od Ing. Ľubomír Melenec, Jedľové Kostoľany 256,  951 96 Jedľové Kostoľany, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov Orech kráľovský 1 ks rastúci na pozemku parc. č. 3487/1, Slivka domáca 1 ks rastúci na p.č. 3487/4, Čerešňa poľná 1 ks, Topoľ biely 2 ks, Slivka domáca 2 ks rastúce na p.č. 3487/2, k. ú. Jedľové Kostoľany z dôvodu ich nepriaznivého zdravotného stavu, nestabilného miesta a ohrozenia osôb a majetku a obnovy produkčných ovocných drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: uradjk@tekov.sk

Zverejnené: 19.03.2018, zvesené 26.03.2018

36-krát videné