Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Sp.č. 243/2021-002

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Dreviny podliehajúce konaniu:

1 ks ihličnatý strom druhu Abies alba (Jedľa biela) s obvodom kmeňa 100 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou.

Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú:

v katastrálnom území Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce), na pozemku s parcelným číslom registra „C“ 181/2 (druh pozemku: záhrada), v zastavanom území obce

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Jedľové Kostoľany, Obecný úrad Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 297, 951 96  Jedľové Kostoľany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: uradjk@tekov.sk.

Dátum zverejnenia informácie: 23.8.2021

46-krát videné