Dane a poplatky

Sadzobník poplatkov obce Jedľové Kostoľany za úkony a služby poskytované obyvateľstvu

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch na svojom 7. riadnom zasadnutí dňa 20. júna 2023 schválilo poplatky za nasledovné úkony a služby poskytované obyvateľom:

  1. Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase a poplatok za miesto na tržnici
  2. Poplatok za zapožičiavanie inventáru obce – pivná súprava
  3. Poplatok za kopírovanie a tlač listín a viazanie zmlúv
  4. Poplatok za skenovanie, vydávanie potvrdení, vyhľadávanie v spisoch a osvedčovanie
  5. Poplatok za použitie zariadení
  6. Prenájom priestorov a inventáru


1. Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase, poplatok za miesto na tržnici

1.1 Základná sadzba poplatku je :

– za vyhlásenie jednej relácie v miestnom rozhlase vo výške 5,00 €
– za jedno miesto na tržnici v obci vo výške 2,50 €

1.2 V sobotu, v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok sa poplatky zvyšujú o 100 %

1.3 Pri vyhlasovaní relácií v miestnom rozhlase spoločenským a politickým organizáciám a občianskym združeniam môže byť táto sadzba znížená alebo odpustená, ak sa jedná o reprezentáciu obce. V každom osobitnom prípade rozhodne starosta obce.

2. Poplatok za zapožičiavanie inventáru obce – pivné sady

2.1 Základná sadzba poplatku je :

– zapožičanie pivnej sady ( 1 stôl, 2 lavice ) 5,00 €

2.2 Pri prenájme spoločenským a politickým organizáciám a občianskym združeniam môže byť táto sadzba znížená, alebo odpustená, ak sa jedná o reprezentáciu obce, výstavy, slávnostné výročia, slávnostné zhromaždenia. V každom osobitnom prípade rozhodne starosta obce.

3. Poplatok za kopírovanie a tlač listín a viazanie zmlúv

3.1 Základná sadzba poplatku formát A4:

– kopírovanie jednej strany  0,20 €
– obojstranné kopírovanie 0,40 €

3.2 Základná sadzba poplatku za formát A3:

– kopírovanie jednej strany  0,20 €
– obojstranné kopírovanie 0,40 €

3.3 Tlač z tlačiarne na formát A3:

– jednostranná tlač 0,30 €
– obojstranná tlač 0,60 €

3.4 Viazanie zmlúv trikolórou:

– za zviazanie zmluvy 2,50 € / 1 zmluva

4. Poplatok za skenovanie, vydávanie potvrdení, vyhľadávanie v spisoch a osvedčovanie

– skenovanie jednej strany 0,10 €
– vydanie potvrdenia, vyjadrenia obce, alebo písomné oznámenie vystavené z dostupných podkladov (od poplatku sú oslobodené potvrdenia k účasti na pohrebe) 3,00 €
– vyhľadávanie spisov a materiálov z registratúry OcÚ 4,00 € / spis
– osvedčenie podpisov, listín mimo úradných hodín, v sobotu, v nedeľu, vo sviatok po dohode s pracovníkom obce 4,00 € / podpis / 1 strana listiny

5. Poplatok za použitie zariadení

5.1  Základná sadzba poplatku:

– za štiepkovanie 1 hodina práce 45,00 €
– za zapožičanie výsuvného rebríka na 1 deň 10,00 €
– za mulčovanie 1 hodina práce 35,00 €
– traktor s vlečkou 1 hodina práce 25,00 €

6. Prenájom priestorov a inventáru

6.1 Sadzby za prenájom priestorov sú pre občanov s trvalým pobytom v Jedľových Kostoľanoch v základnej sadzbe a pre občanov bez trvalého pobytu v obci Jedľové Kostoľany sú vo zvýšenej sadzbe

6.2 Spoločenská sála kultúrneho domu vrátane stolov, stoličiek a obrusov:

V letnom období (bez vykurovania)  základná sadzba zvýšená sadzba
do 5 hodín 40,00 € 50,00 €
od 5 do 8 hodín 60,00 € 70,00 €
nad 8 hodín – celý deň 80,00 € 110,00 €
V zimnom období (s vykurovaním)  základná sadzba zvýšená sadzba
do 5 hodín 50,00 € 60,00 €
od 5 do 8 hodín 70,00 € 80,00 €
nad 8 hodín – celý deň 90,00 € 120,00 €

6.3 Kuchyňa malá (obecný úrad, kultúrny dom):

základná sadzba zvýšená sadzba
15,00 € 25,00 €

6.4 Kuchyňa veľká:

základná sadzba zvýšená sadzba
35,00 € 55,00 €

6.5 Zapožičanie chafing + pasta horáková (0,2 kg)  2,00 €

 6.6 Zapožičiavanie inventáru – mimo priestorov kultúrneho domu, obecného úradu:

nôž príborový 0,05 €
lyžica 0,05 €
vidlička 0,05 €
lyžička malá 0,05 €
pohár 0,05 €
šálky na kávu a čaj s podšálkou  0,05 €
šálky na kávu a čaj 0,05 €
štamperlík 0,05 €
tanier 0,05 €
džbán 0,05 €
polievková misa s naberačkou 0,05 €
košík na pečivo 0,05 €
váza 1,00 €
obrus 2,00 €
stôl 2,00 €
stolička 1,00 €

 6.7 Pri znehodnotení inventáru je nájomca povinný zaplatiť hodnotu zničeného inventáru v jeho nákupnej cene.

 6.8 Pri prenájme spoločenským a politickým organizáciám a občianskym združeniam môže byť táto sadzba znížená, alebo odpustená, ak sa jedná o reprezentáciu obce, výstavy, slávnostné výročia, slávnostné zhromaždenia. V každom osobitnom prípade rozhodne starosta obce.

Záverečné ustanovenia

Tento sadzobník poplatkov bol schválený na 7. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch dňa 20.6.2023 a nadobúda účinnosť dňa 21.6.2023.

Na tomto sadzobníku úhrad za úkony a služby poskytované obyvateľstvu sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Jedľové Kostoľany uznesením č. 42/2023 dňa 20.6.2023.

Týmto sadzobníkom sa ruší predchádzajúci sadzobník schválený 9.2.2018 uznesením 275/2018.

V Jedľových Kostoľanoch 20.6.2023

Ing. Roman Vojtela, starosta obce

812-krát videné