Dane a poplatky

Sadzobník poplatkov obce Jedľové Kostoľany za sprístupnenie informácií

V zmysle §5 ods. 1 písm. f) zák. č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Obec Jedľové Kostoľany v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MF SR č. 48/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií
ustanovuje
Poplatky za sprístupnenie informácií

 1. Kancelársky materiál:
  obálka C5 0,05 €
  obálka C6 0,05 €
  obálka DL 0,10 €
  obálka C4 0,15 €
  obálka C4 s dnom  0,50 €
  hárok papiera A4 0,01 €
  hárok papiera A3 0,02 €
 2. Čierno-biela fotokópia:
  formát A4 jednostranne  0,10 €
  formát A4 obojstranne 0,20 €
  formát A3 jednostranne  0,20 €
  formát A3 obojstranne 0,40 €
 3. Tlač z tlačiarne:
  formát A4 čiernobielo 0,20 €
  formát A3 čiernobielo  0,50 €
 4. Technický nosič dát:
  CD nosič   1,00 €
  DVD nosič  1,00 €
 5. Telefonické spojenie:
  V súlade s cenníkom telekomunikačných služieb
 6. Poštovné:
  Poštové poplatky určené cenníkom poštových služieb, budú sa platiť dobierkou

Ceny sa budú aktualizovať v zmysle úprav platných cien. Celková cena za zásielku sa určuje ako súčet poštovného, poplatku za nosič a poplatku za platbu poštovou poukážkou podľa tarify poštových služieb. Pri osobnom prevzatí informácie sa náklady uhrádzajú v hotovosti do pokladnice Obecného úradu v Jedľových Kostoľanoch.

Na tomto sadzobníku úhrad za sprístupnenie informácií sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Jedľové Kostoľany uznesením č.274/2018 dňa 09.03.2018.

V Jedľových Kostoľanoch 09.marca 2018

Dušan Kazimír, starosta obce

603-krát videné