Dane a poplatky

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Jedľové Kostoľany

 414/2017, účinnosť od 1.1.2018

výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Časť                                                                       Položka   

I. Všeobecná správa                                           1, 2, 3, 6, 8, 9, 15

III. Pôdohospodárstvo                                      38 

V. Stavebná správa                                             59 až 62a 

VI. Doprava                                                          79 až 80a, 82 až 85 

VIII. Finančná správa a obchodná činnosť    140, 142 až 144 

X. Životné prostredie                                          160, 161, 162 

Poznámka 

Podľa § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe. 

 

I. ČASŤ – VŠEOBECNÁ SPRÁVA 

Položka 1 

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva 

1. fyzická osoba ….. 16,50 eur

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie …. 165,50 eur 

Poznámky 

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu. 

Položka 2 

a)      Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú  stranu ….. 2,00 eur 

b)      Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev,  knihy úmrtí ….. 5,00 eur 

c)      Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu: 

 • v slovenskom jazyku ….. 2,00 eur  
 • v cudzom jazyku ….. 3,00 eur

d)     Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ….. 9,50 eur 

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov. 

Poznámky 

1. Poplatok podľa písmen a) a n) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. 

2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti. 

Položka 3 

1. Osvedčenie 

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ….. 2,00 eur 

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok  a za každý podpis ….. 5,00 eur 

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných  verejných listín (apostilla) …… 10,00 eur 

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov  a v žiadosti o odpis registra trestov …… 2,00 eur 

Oslobodenie 

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách. 

Splnomocnenie 

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti. 

Poznámka 

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pozn. ide o zákonné znenie no zákon č. 311/1992 Zb. bol zrušený a nahradený zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

Položka 6 

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon  spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ….. 4,50 eur

b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ….. 16,50 eur 

c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ….. 6,50 eur

d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe  nasledujúcich rokoch ….. 33,00 eur 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu. 

2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal. 

Položka 8 

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ….. 5,00 eur 

Oslobodenie 

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.


11) Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

Položka 9 

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania …… 16,50 eur

Poznámky 

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ide o zákonné znenie no zákon č.511/1992 Zb. bol zrušený a nahradený zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov )  2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.  3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania. 

Položka 15 

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie 

1. fyzická osoba ….. 9,50 eur 

2. právnická osoba ….. 165,50 eur

Oslobodenie 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. 

 

III. ČASŤ – PÔDOHOSPODÁRSTVO 

Položka 38 

Vydanie rybárskeho lístka 

a) týždenný ….. 1,50 eur

b) mesačný ….. 3,00 eur

c) ročný ….. 7,00 eur 

d) trojročný ….. 17,00 eur 

Oslobodenie 

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania. 

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.  3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov. 

 

V. ČASŤ – STAVEBNÁ SPRÁVA 

Položka 59 

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 

1. pre fyzickú osobu ….. 40,00 eur 

2. pre právnickú osobu ….. 100,00 eur 

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ….. 20,00 eur 

Oslobodenie 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok. 

Poznámky 

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie. 

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.


11) Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov   

Položka 60 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) 

a) na stavby na bývanie 

1. na stavbu rodinného domu ….. 50,00 eur 

2. na stavbu bytového domu ….. 200,00 eur 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ….. 25,00 eur 

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ….. 50,00 eur 

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ….. 35,00 eur 

2. bytových domov ….. 100,00 eur 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov  alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ….. 30,00 eur 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ….. 30,00 eur 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,  malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ….. 30,00 eur 

4. na spevnené plochy a parkoviská ….. 30,00 eur 

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad  letné kuchyne, bazény, sklady ….. 30,00 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom  k bytovým domom a ostatným budovám 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ……  50,00 eur 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ….. 50,00 eur 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,  malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ….. 50,00 eur 

4. na spevnené plochy a parkoviská ….. 50,00 eur 

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ….. 50,00 eur 

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

podľa písmen d) a e) ….. 20,00 eur 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny  stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane ….. 100,00 eur 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane …… 200,00 eur 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ….. 400,00 eur 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane …… 600,00 eur 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ….. 800,00 eur 

nad 10 000 000 eur ….. 1 000,00 eur 

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva  samostatné stavebné povolenie na stavby ….. 50,00 eur 

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má  veľkosť od 3 m2 do 20 m2 …… 60,00 eur 

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je  väčšia ako 20 m2 ….. 150,00 eur 

Oslobodenie 

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s. 

Poznámky 

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]. 

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Položka 60a 

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 

1. pre právnickú osobu ….. 100,00 eur 

2. fyzickú osobu ….. 30,00 eur 

b) Žiadosť o zmenu doby trvania 

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť  od 3 m2 do 20 m2 ….. 60,00 eur 

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia  ako 20 m2 ….. 150,00 eur 

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre 

1. právnickú osobu ….. 50,00 eur 

2. fyzickú osobu ….. 20,00 eur 

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je  menšia ako 3 m2 ….. 30,00 eur 

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre 

1. právnickú osobu ….. 30,00 eur 

2. fyzickú osobu ….. 10,00 eur 

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby  a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ….. 80,00 eur 

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala  pôvodná dokumentácia stavby ….. 10,00 eur

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe …..  30,00 eur 

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ….. 10,00 eur 

Oslobodenie 

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.  2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní. 

Položka 61 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976  bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie  zmeny stavby ⇒ trojnásobok sadzby určenej v položke 60 

Položka 62 

a) Žiadosť o povolenie 

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním,  podľa položky 60 ….. 30,00 eur 

2. na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre:

 • právnickú osobu ….. 50,00 eur 
 • fyzickú osobu ….. 20,00 eur 

3. terénnych úprav pre:

 • právnickú osobu …..  100,00 eur 
 • fyzickú osobu ….. 20,00 eur 

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ….. 100,00 eur 

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ….. 20,00 eur 

Oslobodenie 

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.  2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Položka 62a 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na  bývanie 

1. rodinný dom ….. 35,00 eur 

2. bytový dom ….. 120,00 eur 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy  alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) 

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ….. 25,00 eur 

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ….. 50,00 eur 

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané  stavebné povolenie 

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ….. 25,00 eur 

2. bytových domov ….. 50,00 eur 

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov  alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami …… 20,00 eur 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ….. 20,00 eur 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne  odpadových vôd, jazierka …..  20,00 eur 

4. na spevnené plochy a parkoviská ….. 20,00 eur 

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,  napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ….. 20,00 eur 

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom  k bytovým domom a ostatným budovám 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ….. 30,00 eur 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …..  30,00 eur 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,  malé čistiarne odpadových vôd, jazierka …..  30,00 eur 

4. na spevnené plochy a parkoviská ….. 30,00 eur 

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ….. 30,00 eur 

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ….. 20,00 eur 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri  predpokladanom rozpočtovom náklade 

do 50 000 eur vrátane …..  60,00 eur 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ….. 120,00 eur 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane …..  250,00 eur 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ….. 400,00 eur 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ….. 530,00 eur 

nad 10 000 000 eur …..  660,00 eur 

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je  väčšia ako 20m2 ……  50,00 eur 

Oslobodenie 

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Poznámky 

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)]. 

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.. 

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

VI. ČASŤ – DOPRAVA 

Položka 79 

a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi 

3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov  na jednu autobusovú linku v obci …..25,00 eur 

4. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov  na viac autobusových liniek v obci ….. 180,00 eur

b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii  podľa písmena a) …..  50 % podľa príslušnej sadzby 

d) Schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmeny ….. 15,00 eur 

Splnomocnenie 

1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu. 

2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok. 

3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok. 

4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen n) a r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.

5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb. 

Položka 80 

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava“), 

a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer 

1. nadrozmerná preprava 

1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je 

 • do 300,0 …… 20,00 eur 
 • od 300,1 do 350,0 ….. 30,00 eur 
 • od 350,1 do 400,0 ….. 40,00 eur
 • od 400,1 do 500,0 ….. 75,00 eur 
 • a za každých ďalších aj začatých 10 cm …… 20,00 eur 

1.2. pri prekročení prípustnej výšky 24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je 

 • do 400,0 ….. 20,00 eur 
 • od 400,1 do 450,0 ….. 40,00 eur 
 • od 450,1 do 500,0 ….. 115,00 eur 
 • a za každých ďalších aj začatých 10 cm ….. 20,00 eur 

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky 24) vrátane nákladu, ak celková  dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je 

 • do 12,00 ….. 20,00 eur 
 • od 12,01 do 22,00 ….. 115,00 eur 
 • nad 22,01 ….. 190,00 eur
 • a za každých ďalších aj začatých 5,0 m ….. 55,00 eur 

2. nadmerná preprava 

2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti25)  ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je 

 • do 20,00 ….. 115,00 eur 
 • od 20,01 do 30,0 ….. 190,00 eur 
 • od 30,01 do 50,0 ….. 300,00 eur 
 • za každých ďalších aj začatých 10 t ….. 75,00 eur 

2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je 

 • od 3,01 do 5,00 ….. 95,00 eur 
 • od 5,01 do 10,00 ….. 150,00 eur 
 • od 10,01 do 15,00 ….. 270,00 eur 
 • od 15,01 do 20,00 ….. 380,00 eur 
 • a za každých ďalších aj začatých 5 % ….. 190,00 eur 

b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky 

1. nadrozmerná preprava ….. 190,00 eur 

2. ostatné prípady ….. 380,00 eur 

c) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok 

d) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok 

e) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača 

1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu ……  115,00 eur 

1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu …… 230,00 eur 

2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov 

2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. …… 570,00 eur 

2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. …… 1 150,00 eur 

Oslobodenie 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s poľnohospodárskymi prácami. 

Splnomocnenie  

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti. 

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadrozmernú prepravu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu. 

3. Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú prepravu, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa čiastkové sadzby podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2 posudzujú jednotlivo podľa toho o aké percentuálne preťaženie celkovej hmotnosti vrátane nákladu alebo nápravového zaťaženia ide 

3.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie  (vyjadrené v %) je 

 • od 3,01% do 6% ……  sadzba určená podľa písmena a) bodu 2.1 
 • od 6,01% do 9% …..  dvojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.1 
 • nad 9,01% …..  trojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.1 

3.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide  ak preťaženie (vyjadrené v %) je 

 • od 3,01% do 6% ….. sadzba určená podľa písmena a) bodu 2.2 
 • od 6,01% do 9% ……  dvojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.2 
 • nad 9,01% …… trojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.2 

Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti Poznámky sa určí ako súčet čiastkových sadzieb bodov 3.1 a 3.2. 

4. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku. 

Poznámky 

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán. 

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery 24) , 25) , 25a) 

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke. 

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty. 

5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3). 

6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0% sa poplatok nevyberá, s výnimkou návesovej súpravy. 

7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel. 

8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0% sa poplatok nevyberá. 

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. 

10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2 

11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery 24) aj prípustná hmotnosť, 25), 25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2. 

12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a), c) alebo d) ešte sadzba podľa písmena b). Pri poplatku vyberanom podľa Splnomocnenia bodu 2 sa sadzba podľa písmena b) pripočíta len raz a to len vtedy, ak má cestný správny orgán preukázané, že k tranzitu došlo. 

13. Poplatky podľa písmena e) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km. 

14. Poplatok podľa písmena d) sa použije, ak dopravca preukáže, že nie je technicky možné znížiť hmotnosť prepravy ani použiť iný spôsob prepravy, a že zaťažiteľnosť mostov a nosnosť vozoviek overená štatistickým posúdením umožní realizáciu prepravy. 

15. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala preprava podľa písmena c) alebo d) a meraním hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, takáto preprava sa posudzuje ako preprava bez povolenia na zvláštne užívanie. 

16. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala preprava podľa písmena e) bez povolenia na zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene a). 


24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi, o označovaní vozidiel a jazdných súprav 25) Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 349/2009 Z.z. 25a) Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 349/2009 Z.z.

Položka 80a 

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80 

1. do 24 hodín od doručenia žiadosti …..  75,00 eur 

2. do 48 hodín od doručenia žiadosti …..  55,00 eur 

Poznámka 

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote. 

Položka 82 

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)  

c) miestnych komunikácií …… 80,00 eur 

Splnomocnenie 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok. 


25af)§ 8 ods. 1 zákona č. 135/1961Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

Položka 83 

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych  komunikácií …… 70,00 eur

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy  a miestnych komunikácií …..  40,00 eur 

Položka 84 

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na  cestu I., II. a III. triedy …..  75,00 eur 

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ….. 40,00 eur 

Splnomocnenie 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.  Poznámky  1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.  2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami. 

Položka 85 

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme  pozemnej komunikácie …..  115,00 eur 

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie  na umiestnenie 

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha  je menšia ako 3 m2 …..  30,00 eur 

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha  má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ….. 60,00 eur 

3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha  je väčšia ako 20 m2 ….. 150,00 eur 

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné  nehnuteľnosti ……  30,00 eur 

d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s 

1. cestou ….. 115,00 eur 

2. s miestnou komunikáciou ….. 75,00 eur 

Splnomocnenie 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.  Poznámka  Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne. 

 

VIII. ČASŤ- FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ 

Položka 140

 a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier: 

1. číselné lotérie …..  350,00 eur

2. okamžité lotérie …… 350,00 eur 

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj …… 1 500,00 eur 

4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok ….. 350,00 eur 

5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie ….. 350,00 eur 

6. kurzové stávky …..  4 000,00 eur 

7. hazardné hry v kasíne …. 7 000,00 eur

8. bingo vrátane špeciálneho binga ….  4 000,00 eur 

9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry …..  1 700,00 eur 

10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode …..  1 700,00 eur 

b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní ……  100,00 eur 

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri 

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode ……  200,00 eur 

2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode ……  800,00 eur 

d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie ….. 30,00 eur

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie …..  100,00 eur 

Položka 142 

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka  do evidencie ….. . 6,50 eur

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne  hospodáriaceho roľníka …..  1,50 eur 

Položka 143 

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správcu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanie lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach , vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu 32a) ……  9,50 eur 

b) Vydanie potvrdenia obcou 32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného  predpisu 32aa) ……  3,00 eur

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ …… 1,50 eur 

Oslobodenie 

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu. 

Poznámka 

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.


32a) Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 32aa) Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Položka 144 

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra …….. 9,50 eur 

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu 32a)  …..  16,50 eur

d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené,  poškodené alebo odcudzené osvedčenie ……. 6,50 eur 

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 32a) …..  9,50 eur

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania 32a) …… 9,50 eur


32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

X. ČASŤ – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Položka 160 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p) 

1. fyzická osoba …… 10,00 eur 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou …… 100,00 eur 

Oslobodenie 

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy. 

2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny. 

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov 37) 


36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Položka 161 

Podanie žiadosti o povolenie , zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených  osobitným zákonom 36p) 

1. fyzická osoba …… 10,00 eur 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ….. 100,00 eur 

Oslobodenie 

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním. 

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov 37) 

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.


36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  37) Napr. zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Položka 162

af) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 38e) …… 10,00 eur


38e) § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

 

Tento  Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Jedľové Kostoľany  nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2018.

V Jedľových Kostoľanoch, dňa 28. 12. 2017

Dušan Kazimír, starosta obce

463-krát videné