Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany

P o z v á n k a Pozývam Vás na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 16.07.2022 o 18:00 v priestoroch Obecného úradu. P r o g r a m: 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci 2. Kontrola plnenia uznesenia 3. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026 a […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch

Dňa 10.12.2021 o 18:00 sa bude v priestoroch Obecného úradu konať  20.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch. P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia Hospodárenie obce za III. štvrťrok 2021 Inventarizácia majetku Návrh VZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľností na rok 2022 Návrh VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch

Dňa 13.8.2021 o 19:00 sa v priestoroch Obecného úradu uskutoční 19.zasadnutie Obecného zastupiteľstva.  P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2021 Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 Zmena rozpočtu 2021 – rozpočtové opatrenie č. 3/2021 Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   15.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2020 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu. P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia Kúpa pozemku Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Rôzne Záver Účasť verejnosti na zasadnutí […]