Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   8.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových  Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2023 o 18:00 hod. v spoločenskej miestnosti Obecného úradu. 

P r o g r a m:

1.  Otvorenie zasadania a procedurálne veci
2.  Kontrola plnenia uznesenia
3.  Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2023
4.  Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a konsolidovanej
     závierky k 31.12.2022
5.  Schválenie nájomných zmlúv
6.  Zrušenie VZN č. 2/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
     prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania zo dňa 16.3.2012
7.  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Soňa Kiková
8.  Žiadosť o odkúpenie pozemku – Július Ferov Gunda, Kristína Moravčíková,
     Mgr. Vladimír Ďatko, Ján Mandač
9.  Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o zmenu Územného plánu –
     Miroslav Harangozó
10. Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce – Jednota dôchodcov na
      Slovensku, základná organizácia Jedľové Kostoľany
11. Rôzne
12. Záver

V Jedľových Kostoľanoch, 16.10.2023

Ing. Roman Vojtela, starosta obce

197-krát videné