Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 10.4.2024 o 18:00 hod. v spoločenskej miestnosti obecného úradu

P r o g r a m:

1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci

2. Kontrola plnenia uznesenia

3. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jedľové Kostoľany- voľba hlavného kontrolóra

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2023

5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2023

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2023

7. Rôzne

8. Záver

 Ing. Roman Vojtela, starosta obce

73-krát videné