Školské aktivity

Týždeň vedy a techniky na našej ZŠ

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Tento rok bol stanovený termín pre Týždeň vedy a techniky na dni 6.11.-12.11.2017.  Naša ZŠ sa do tohto Týždňa zaregistrovala so svojim podujatím s názvom „Výstava učebných pomôcok. Ako veci fungujú“, koré sa konalo v piatok, dňa 10.11.2017 v čase od 8,30 do 17,30.

Naši žiaci prezentovali na ôsmich stanovištiach fyzikálne pomôcky a javy a umožnili nahliadnuť do tajomstiev živočíchov, rastlín a ľudského tela. O veľkú chemickú šou sa postarali absolventi SOŠ chemickej B. Kukučková (naša bývalá žiačka) a Marián Pevný. 

Fotodokumentáciu z podujatia si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz (galéria stránky ZŠ Jedľové Kostoľany)

Článok o tomto podujatí si môžete prečítať aj na spravodajskom portáli moravce.dnes24.sk a na stránke ZŠ Jedľové Kostoľany.

(zdroje: www.tyzdenvedy.sk, moravce.dnes24.sk, zsjedlovekostolany.edupage.org)

227-krát videné