Projekty

Výsadba drevín

Dňa 24.3.2023 bola v obci Jedľové Kostoľany zrealizovaná výsadba v rámci projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry – Zelené obce Slovenska“. Realizačný projekt výsadby Jedľové Kostoľany
Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska.

Obci bola poskytnutá podpora v rozsahu:

  • dodanie drevín 113 ks (jelša lepkavá, hloh jednosemenný, čerešňa vtáčia, vŕba rakytová, jarabina vtáčia, lipa malolistá, borovica lesná, smrek obyčajný, smrekovec opadavý, tis obyčajný)
  • výsadba drevín 113 ks
  • Aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín
  • Ochrana pôdneho substrátu
  • Nevyhnutné terénne a zemné úpravy
  • Fixačno- stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých Vegetačných prvkov.

Podanie žiadosti: 1.2.2022

Schválenie žiadosti: 20.5.2022

Začiatok realizácie: 27.3.2023

Ukončenie realizácie: 14.6.2023

Celková hodnota podpory: 8 987,00 Eur

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. OPKZP-PO1-2017-NP4/01 zo dňa 23.3.2018

Poskytovateľ Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia

469-krát videné