Projekty

PRIPRAVOVANÝ PROJEKT – Mobilné exteriérové prekryté pódium pre podporu pohybových a voľnočasových aktivít

Názov projektu: Mobilné exteriérové prekryté pódium pre podporu pohybových a voľnočasových aktivít  

Kód výzvy: 2/2023/SRR

Aktivita: Rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne a zároveň rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky

Hlavný cieľ projektu:    

Hlavným cieľom projektu je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónu a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Projekt sa zameriava na rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne a zároveň rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky.

Účel projektu :

Účelom projektu je vybudovanie mobilného exteriérového prekrytého pódia pre podporu pohybových a voľnočasových aktivít občanov, vrátane fotovoltickej elektrárne, ktorá zabezpečí energetickú sebestačnosť. Bude slúžiť ako infraštruktúra pre pohybové a voľnočasové aktivity nesúťažného charakteru aj ako miesto pre aktívny odpočinok obyvateľov, čo prispeje k podpore vzniku potrebných medzigeneračných väzieb a vytvoreniu vhodného prostredia pre vzájomnú komunikáciu a výmenu skúsenosti, bude poskytované a využívané bezodplatne a bude prístupné verejnosti bez obmedzenia.

Celkový rozpočet projektu: 172 250,00 Eur
Spolufinancovanie projektu: 8 612,50 Eur
Požadovaná výška dotácie: 163 637,50 Eur

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Žiadosť podaná: 30.6.2023

170-krát videné