Informácia

Výzva k úhradám nedoplatkov

Vyzývame občanov, ktorý dostali výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku (dani z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny odpad, dani za psa), aby dodržali náhradnú lehotu na úhradu.
Po uplynutí lehoty na zaplatenie obec pristúpi k exekučnému konaniu.

Podľa § 52 od. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov.

160-krát videné