Obstarávanie - expirované

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Výzva na predloženie ponuky

Obstarávateľská organizácia: Obec Jedľové Kostoľany

Obecný úrad Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany, okr. Zlaté Moravce

Jedľové Kostoľany, 5.10.2009

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Výzva na predloženie ponuky

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ďuriačom, vyhlásila verejné obstarávanie podľa § 99 a súvisiacich ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na zadanie podprahovej zákazky na predmet zákazky: „Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice Jedľové Kostoľany"
Na zákazku je poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Operačného programu: Regionálny operačný program; Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel, ROP-4.2-2008/01; ITMS KÓD: NFP 22140220027  
Stručná charakteristika zákazky: 
– stavebné práce na budove
– realizácia vodovodnej prípojky
– realizácia elektrickej prípojky
– realizácia kanalizačnej prípojky
– realizácia plynovej prípojky
– zateplenie obvodového plášťa
– izolácia proti vode na strešnom plášti, zateplenie strešného plášťa
– komplentná výmena okenných a dverových výplní
– maľba a nátery

Verejný obstarávateľ plánuje uzatvoriť Zmluvu o dielo s účinnosťou 12 mesiacov.
Predpokladané celkové finančné náklady sú 229.626,63 EUR bez DPH.
Záujemcom o účasť vo verejnom obstarávaní budú poskytnuté súťažné podklady na vypracovanie ponuky na základe písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov od 5.10.2009 od 11:00 hod. do 9.10.2009 do 15:00 hod. v sídle obstarávateľskej organizácie.

Termín a miesto predkladania ponúk: do 20.10.2009 do 11:00 hod. v sídle obstarávateľskej organizácie.
Termín a miesto otvárania ponúk: 20.10.2009 o 13:00 hod. v sídle obstarávateľskej organizácie.
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet záujemcov.
Jozef Ďuriač v.r.
starosta obce

 

44-krát videné