Ďalšie informácie

Návrh územného plánu obce Jedľové Kostoľany

Súbory sú dátovo rozsiahle, buďte preto prosím trpezliví – ich prevzatie do vášho počítača bude trvať rádovo desiatky sekúnd. 

upjk

Širšie územné vzťahy (výkres č.1, veľkosť 2,0 MB)
Riešenie záujmového územia (výkres č.2, veľkosť 3,2 MB)
Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie katastrálneho územia, záväzná časť riešenia a verejnoprospešné stavby (výkres č.3, 1,0 MB)
Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie riešeného územia (výkres č.4, 1,9 MB)
Verejné dopravné vybavenie (výkres č.5, 1,0 MB)
Verejné technické vybavenie (výkres č.6, 1,0 MB) 
Ochrana prírody a tvorba krajiny (výkres č.7, 1,5 MB)
Ochrana poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov (výkres č.8, 0,7 MB)
Schéma (veľkosť 0,6 MB)

 

512-krát videné