Obstarávanie - expirované

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Výzva Naša značka:  2016           Vybavuje:Dušan Kazimír                        Jedľové Kostoľany dňa : 24.02.2016 Výzva na predkladanie cenovej ponuky v zákazke podľa §9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Dátum zaslania tejto výzvy na zverejnenie na portáli verejného obstarávateľa: 24.02.2016 Zverejnenie tejto […]

Obstarávanie - expirované

Verejné obstarávanie – miestna komunikácia

 Obec Jedľové Kostoľany, 951 96 Jedľové Kostoľany 297 Vec :   Výzva na predkladanie ponúk                   Obec Jedľové Kostoľany v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa § 9, ods.9  vyzýva fyzické a právnické osoby na predloženie ponuky v  zákazke, ktorej účelom má byť uzatvorenie zmluvy o dielo na uskutočnenie  […]

Obstarávanie - expirované

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk (podprahový postup)   1.      Identifikácia obstarávateľskej organizácie Názov: Obec Jedľové Kostoľany Kontaktné miesto: Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany IČO: 00 308 064 Adresa: Obec (mesto): Jedľové Kostoľany PSČ: 951 96 Ulica: Jedľové Kostoľany 297 Kontaktná osoba:  Kristína Povodová Telefón: 037/633 82 25 Fax: 037/633 82 15 Elektronická pošta: obec@jedlovekostolany.sk […]

Obstarávanie - expirované

Verejné obstarávanie

Obstarávateľská organizácia: Obec Jedľové Kostoľany Obecný úrad Jedľové Kostoľany 297,   951 96 Jedľové Kostoľany,  okr. Zlaté Moravce       Jedľové Kostoľany, 30.3.2010   Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania  – Výzva na predloženie ponuky   Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Jozefom Ďuriačom, vyhlásila verejné obstarávanie podľa § 99  a súvisiacich ustanovení zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom […]

Obstarávanie - expirované

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Výzva na predloženie ponuky

Obstarávateľská organizácia: Obec Jedľové Kostoľany Obecný úrad Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany, okr. Zlaté Moravce Jedľové Kostoľany, 5.10.2009 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Výzva na predloženie ponuky Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ďuriačom, vyhlásila verejné obstarávanie podľa § 99 a súvisiacich ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v […]

Obstarávanie - expirované

Výberové konanie

VÝBEROVÉ KONANIE   Obec Jedľové Kostoľany, zriaďovateľ Základnej školy, Jedľové Kostoľany 75, podľa § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na funkciu […]