Obstarávanie - expirované

Verejné obstarávanie

Obstarávateľská organizácia: Obec Jedľové Kostoľany
Obecný úrad Jedľové Kostoľany 297,   951 96 Jedľové Kostoľany,  okr. Zlaté Moravce

 
 
 
Jedľové Kostoľany, 30.3.2010
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania  – Výzva na predloženie ponuky
 
Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Jozefom Ďuriačom, vyhlásila verejné obstarávanie podľa § 99  a súvisiacich ustanovení zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na  zadanie podprahovej zákazky na predmet zákazky:
 
„Revitalizácia centra obce a priľahlých komunikácií v Jedľových Kostoľanoch“
 
Na zákazku je poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Operačného programu: Regionálny operačný program,
Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel, 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty,  ROP-4.1a-2009/01, NFP 22140120052
 
Stručná charakteristika zákazky:
      Rekonštrukcia miestnych komunikácií
      Plocha pred Kultúrnym domom (rekonštrukcia)
      Plocha pri Požiarnej zbrojnici (rekonštrukcia)
      Viacúčelová plocha v centre (rekonštrukcia)
      Plocha pri cintoríne (rekonštrukcia)
      Odstavná plocha (rekonštrukcia)
      Rekonštrukcia chodníkov
      Rekonštrukcia zastávky
      Úprava verejnej zelene
      Verejné osvetlenie (rekonštrukcia)
      Verejné osvetlenie ( výstavba nového osvetlenia)
 
Verejný obstarávateľ plánuje uzatvoriť Zmluvu o dielo s účinnosťou 12 mesiacov.
 
Predpokladané celkové finančné náklady sú 427.180,51 Eur vrátane DPH.
 
Záujemcom o účasť vo verejnom obstarávaní budú poskytnuté súťažné podklady na vypracovanie ponuky na základe písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov od 31.3. 2010 od 11. 00 hod. do 9.4. 2010 do 13. 00 hod. v sídle obstarávateľskej organizácie.
 
Termín a miesto predkladania ponúk: do 21.4. 2010 do 11. 00 hod. v sídle obstarávateľskej organizácie.
 
Termín a miesto otvárania ponúk: 21.4.2010 o 13:00 hod. v sídle obstarávateľskej organizácie.
 
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet záujemcov.
 
 
 
 
 
 
                                                               –––––––––––––––––––––––––––––
                                                               Jozef Ďuriač , starosta obce
107-krát videné