Informácia

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.10.2018 začala na základe žiadosti od Slavka Beňa, Jedľové Kostoľany 171, 951 96, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov Smrek obyčajný 4 ks,  rastúce na pozemku C KN parc. č. 1093 – zastavaná plocha, k. ú. Jedľové Kostoľany z dôvodu, že hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia a majetku stavom, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku. Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: uradjk@tekov.sk

Zverejnené: 17.10.2018

104-krát videné