Úradná tabuľa - expirované

Ponukové konanie na priamy predaj

Obec Jedľové Kostoľany, v súlade s ustanovením § 9 ods. 1. písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uzneseným Obecného zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany č. 147/2012 zo dňa 26.10.2012 vyhlasuje ponukové konanie na priamy predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Jedľové Kostoľany.
 
Predaj:
– pozemku p.č. 2422 zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2, spolu s rodinným domom súpisné číslo 495 nachádzajúci sa na danej parcele, v spoluvlastníckom podiele ½.
 
Podmienky predaja:
         nehnuteľnosť obec predáva v spoluvlastníckom podiele ½ za minimálnu kúpnu cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom vo výške 1000 €.
         Kúpna cena je splatná pri podpise kúpnej zmluvy
 
Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky  podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu záujemcovia predložiť osobne alebo poštou  na adresu:
Obec Jedľové Kostoľany
Obecný úrad
Jedľové Kostoľany 297
951 96 Jedľové Kostoľany
Ponuky predložiť v termíne do: 15.11.2012 do 15:30 hod, v zalepenej obálke s označením_ Zámer priameho predaja – Neotvárať!
Cenová ponuka musí obsahovať:
a.      Identifikácie záujemcu:
Právnická osoba – výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace
Fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra, nie starší ako tri mesiac
Fyzická osoby – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu, resp. fotokópia občianskeho preukazu
b.       Súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve obce Jedľové Kostoľany, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
c.       Predmet a účel kúpy
d.      Cenová ponuka – záväzný návrh kúpnej ceny za pozemky – p.č. 2422 zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2, spolu s rodinným domom súpisné číslo 495 nachádzajúci sa na danej parcele, vo spoluvlastníckom podiele ½.
e.       Čestné vyhlásenie o tom, že nie je vylúčenou osobou z priameho predaja podľa ust. § 9a ods 6. a ods. 7 zák č. 138/19914 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kritérium vyhodnotenia:
          najvyššia ponúknutá cena
          účel predaja
 
V Jedľových Kostoľanoch, 30.10.2012
 
                                                                                 
                                                                                              Dušan Kazimír – starosta obce
101-krát videné