Úradná tabuľa - expirované

Zámer – kúpiť a zameniť nehnuteľnosti

Obec Jedľové Kostoľany so sídlom na Obecném úrade, 951 96 Jedľové Kostoľany 297, zastápená staorstom obce Dušanom Kazimírom,  zverejňuje zámer kúpiť v k.ú. Jedľové Kostoľany, parcelu registra „C“ číslo 326 – trvalé trávnaté porasty, vo výmer 812 m2 od majiteľov Petra Mašíra, Slavka Povodu, Jozefa Povodu a Sidórie Ďuriačovej, v cene 2 € za 1 m2. Celková cena za pozemok je vo výške1624 €.

V Jedľových Kostoľanoch, 10.10.2012
                                                      Dušan Kazimír  – starosta obce

 

Obec Jedľové Kostoľany so sídlom na Obecnom úrade, 951 96 Jedľové Kostoľany 297, zastúpená jej starostom obce Dušanom Kazimírom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení jeho neskorších zmier a doplnkov

Zverejňuje

zámer  Obce Jedľové Kostoľany z dôvodu hodného osobitného zreteľa – prístupová komunikácie ku bytovkám, zámenu nehnuteľnosti podľa GP č. 25/2012., Obec Jedľové Kostoľany, 951 96 Jedľové Kostoľany 297, IČO: 00308064 nadobúdne diel č. 4 zastavané plochy o výmere 23 m2, diel č. 7 zastavané plochy o výmere 6 m2, diel č 8. zastavané plochy o výmere 1 m2, všetky diely pridelené k parcele číslo 156/6 zastavané plochy o výmere 169 m2, Anton Ruman, nadobúdne diely č. 2 zastavané plochy o výmere 13 m2, diel č. 9 zastavané plochy o výmere 1 m2 a diel č. 11 záhrady o výmere 16 m2 všetky diely pridelené k parcele č. 156/4 zastavané plochy o výmere 393 m2.

V Jedľových Kostoľanoch, 10.10.2012
                                                      Dušan Kazimír  – starosta obce

 Zverejnené od 10.10.2012 do 16.10.2012

70-krát videné