Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Dreviny podliehajúce konaniu: 
Prunus spinosa (slivka trnková)
Rosa canina (ruža šípová)
Crataegus laevigata (hloh obyčajný)
Ligustrum vulgare (zob vtáči)
Swida sanguinea (svíb krvavý)
Sambucus nigra (baza čierna)
rod Salix (vŕba)

Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú:

Pozemky parciel registra „C“ s parcelnými číslami 1640/5, 1640/7, 1640/8, 1697/1, 1697/11, 1698/2, 1698/13, 1702/1, 1704, umiestnené v zastavanom území obce

Pozemky parciel registra „C“ s parcelnými číslami 1687, 1698/10, 1719, 1720, 1721/2, 1722/2, 1723/6, 1723/11, 1724/2, 1744/2, umiestnené za hranicami zastavaného územia obce,

Pozemky parciel registra „E“ s parcelnými číslami 1487/2, 1491, 1493/7, 1493/8, 1494, 1496/1, 1496/3, 1496/4, 1496/6, 1496/7, 1496/9, 1498/1, 1498/3, 1498/4, 1498/6, 1498/7, 1498/9, 1500/1, 1500/3, 1500/4, 1500/6, 1500/7, 1500/9, 1502/2, 1502/21, 1507, 1509/1, 1511/1, 1513/1, 1515/2, 1542, 1572/4, 1572/5, 1572/6, 1574/1, 1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5, 1574/6, 1574/7, 1574/8, 1574/10, 1574/11, 1574/12, 1574/13, 1574/14, 1574/15, 1574/16, 1574/17, 1574/18, 1574/19, 1574/20, 1574/21, 1574/22, 1574/23, 1574/25, 1574/26, 1574/27, 1574/29, 1574/30, 1581, 1582/1, 1585/3, 1586/2, 1587/2, 1588, 1589, 1590/2, 1591/2, 1593/2, 1594/2, 1598/1, 1598/3, 1598/5, 1599/1, 1600/1, 1601/2, 1601/4, 1601/5, 1603/1, 1603/4, 1604, 1605/1, 1605/3, 1605/4, 1606/1, 1606/2, 1608/1, 1609/1, 1609/3, 1609/4, 1611/1, 1612/1, 1613, 1614, 1617, 1619/2, 1620, 1621/2, 1622, 1623/1, 1623/4, 1624/1, 1624/2, 1624/3, 1624/4, 1625/1, 1625/2, 1626, 1627, 1628, 1637, 1638, 1639/2, 1640/1, 1640/2, 1641, 1645/1, 1645/3, 1649/1, 1649/2, 1649/3, 1649/5, 1650/1, 1650/2, 1650/3, 1650/4, 1651/1, 1651/2, 1651/3, 1651/5, 1652/1, 1652/2, 1652/3, 1652/4, 1652/5, 1653, 1655, 1656/2, 1656/3, 1657/1, 1657/2, 1658/3, 1658/4, 1659/1, 1659/2, 1659/3, 1662, 1663, 1664, 1665/1, 1665/2, 1665/3, 1665/5, 1666, 1667/1, 1667/2, 1668/1, 1668/2, 1669/1, 1669/2, 1670/1, 1670/2, 1672, 1673, 1677, 1678, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 1680/5, 1680/6, 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1682, 1683, 1721/1, 1723/1, 1723/2, 1723/3, 1723/5, 1723/10, 1735/1, 1735/2, 1735/3, 1735/4, 1735/5, 1735/6, 1735/8, 1735/9, 1735/10, 1735/11, 1735/12, 1735/13, 1735/14, 1735/15, 1735/17, 1735/18, 1735/19, 1735/20, 1735/21, 1738, 1740/4, 1740/5, 1740/6, 1740/7, 1740/8, 1740/11, 1740/12, 1740/13, 1740/14, 1740/15, 1740/16, 1740/17, 1740/18, 1740/19, 1740/20, 1740/21, 1740/22, 1740/23, 1740/24, 1740/25, 1740/26, 1740/28, 1740/29, 1740/30, 1740/31, 1740/32, 1740/33, 1740/34, 1740/35, 1740/36, 1740/38, 1740/39, 1740/40, 1740/41, 1740/42, 1740/43, 1740/44, 1740/45, 1740/46, 1740/47, 1740/48, 5180/2, 5181/10, 5181/11, 5182/1, 5182/2, 5182/3, 5182/4, 5182/5, 5182/7, 5182/8, 5182/9, 5182/10, 5182/11, 5184/98, 5184/136, umiestnené za hranicami zastavaného územia obce.

Pozemky v katastrálnom území Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce).

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Jedľové Kostoľany, Obecný úrad Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 297, 951 96  Jedľové Kostoľany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: uradjk@tekov.sk.

Dátum zverejnenia informácie: 04.11.2019

 

74-krát videné