Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2023 o 18:30 hod.v spoločenskej miestnosti Obecného úradu.

P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2022
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2022
5. Schválenie prebytku rozpočtového hospodárenia
6. Hospodárenie obce za I. štvrťrok 2023
7. Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 2/2023
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023
9. Obecný podnik s.r.o. (sadzobník, zmluvy)
10. Sadzobník poplatkov obce Jedľové Kostoľany za úkony a služby poskytované obyvateľstvu
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jedľové Kostoľany
12. Žiadosť o finančný príspevok – Radka Ďuriačová
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Potocký
14. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mgr. Jana Barošová
15. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jozef Ďatko
16. Rôzne
17. Záver

Ing. Roman Vojtela, starosta obce


K bodu 8:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jedľové Kostoľany na II. polrok 2023

V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v II. polroku roka 2023 na nasledovné kontroly a úlohy:

Kontrolná činnosť:

  • kontrola pokladne a pokladničných dokladov za 2.polrok 2023, kontrola dodržiavania zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
  • kontrola použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu
  • kontrola bezhotovostných a hotovostných finančných operácii a účtovných dokladov, zameraná na formálnu a vecnú správnosť v zmysle uplatňovania zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • kontrola plnenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2023

Plnenie úloh HK:

  • odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2024
  • návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 až § 27 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

………………………………….
Mgr. Martina Pružinská
hlavná kontrolórka obce

85-krát videné